Bakgrundsbild

Skydda er mot brand

En totalbrand är den mest förödande av skador och leder i bästa fall till att bygdegården återuppbgyggs. I värsta fall blir det en motgång som föreningen inte återhämtar sig ifrån.

Vid aktiviteter och övernattningar innebär en brand också stor risk för människofara och då är det av extra stor vikt att brandvarnare fungerar, brandsläckningsutrustning finns på plats och utrymningsvägar är fria mm. Men brandskydd handlar inte enbart om tekniska lösningar och utrustning. Det handlar minst lika mycket om organisation, kunskap och riskmedvetenhet.

Läs mer om brandskyddsarbete på denna sida och fördjupa dig ytterligare genom den kostnadsfria webbutbildningen Säker föreningsgård

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor, där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att:
• I skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och
• i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

SBA i korthet:

• Utse en brandskyddsansvarig.
• Inventera vilka risker er byggnad och verksamhet innebär.
• Bestäm vilka åtgärder, tekniska eller organisatoriska, ni ska vidta.
• Upprätta föreningens egna brandskyddsregler.
• Tillämpa lämpligt maxantal personer i era lokaler.
• Genomför regelbunden egenkontroll, utbildning och övning.
• Dokumentera arbetet.

Ta hjälp av den kostnadsfria handboken för systematiskt brandskyddsarbete som är speciellt anpassad för föreningar. Handboken är i digital form och består också av ett antal mallar att fylla i digitalt eller skriva ut. Lär er hur ni räknar ut maxantalet i en lokal och vad ni behöver göra för att följa lagkraven.

Beställ handboken från försäkringskansliet på forsakring@bygdegardarna.se.

 

Släckredskap och larm

Enligt lag är fastighetsägare skyldiga att ha utrustning för släckning av brand. Det ska aldrig vara mer än 25 meter till närmsta släckredskap. Pulversläckare är den typ av brandsläckare som är enklast att använda. I köket bör det dock även finnas kolsyresläckare och brandfilt.

Varje sekund räknas och med ett brandlarm kan branden upptäckas snabbt. Brandlarm kan tjuta lokalt i och/eller utanför lokalen. Det kan också vara kopplat till styrelsens mobiltelefoner. Mer avancerade brandlarm är kopplade till larmcentral med dygnet runt bevakning som tillkallar väktare, funktionärer eller räddningstjänst. Ni kan få 50% i investeringsbidrag vid inköp av brandlarm samt rabatt på försäkringspremien. Läs mer om bidrag och rabatter

Vilka är de vanligaste brandriskerna?

• Elektricitet
• Anlagd brand
• Den mänskliga faktorn
• Renovering och heta arbeten
• Eldning – Eldar, öppna spisar, bakstugor

Elektricitet

Lösa kontakter, överbelastade förlängningssladdar, felaktiga ljuskällor och dåligt utförda eljobb är mycket vanliga brandorsaker. Olaga installation kan ge böter och upp till ett års fängelse. Utför årligen en kontroll av er elanläggning där ni följer en checklista och anger vad som behöver åtgärdas. Använd vår kostnadsfria mall. För en grundligare besiktning anlita en IN-/EIO-ansluten elektriker för besiktning. Brandlarm ger rabatt på försäkringspremien.

Anlagd brand

Mycket kan göras för att minska risken för anlagd brand. Ha ordentliga dörrar och lås, inbrotts- och/eller brandlarm, ordentligt upplyst gård samt ordning och reda runt byggnaden. Förvara inte brännbart material på gården och ha lås på containrar och sopkärl. Så förebyggs anlagd brand

Eldning

Kontrollera om det finns eldningsförbud på er ort. Notera och anpassa er till aktuella vindförhållanden. Avstånd från byggnader, vegetation och annat brännbart: Mindre eldar minst 25 meter. Större eldar 75 meter. Släckredskap och efterkontroll! Till vår eldningsskola

Bakstugor och öppna spisar

Se upp med att elda för hårt och för snabbt – Skorstenar är normalt godkända för max 450 grader.. Kontrollera temperaturen i skorstenen med en rökgastermometer. För kraftigt och snabb uppeldning av en kall skorsten kan leda till att den spricker och att byggnaden tar eld. Sot och aska ska förvaras säkert och efterkontroll alltid göras.

Renovering

Inventera riskerna – och förebygg dem. Ta hand om slipdamm och ha oljetrasor förvarade på säker plats. Kontrollera att hantverkarna vidtar skyddsåtgärder. Heta arbeten, såsom svetsning, kapning, takläggning, mm, kräver behörighet som är giltig i 5 år. Kontrollera att detta finns!

5 snabba

• Utrusta kaffebryggare, spisar m fl med timer som slår ifrån strömmen.
• För tillfällig övernattning, tillfråga er lokala räddningstjänst. Vid återkommande övernattningar kan en brandskyddsdokumentation behövas. Utrymningsvägar får under inga omständigheter blockeras.
• Brandvarnare räddar liv. I en bygdegård är det extra viktigt att brandvarnarna är seriekopplade så att branden uppmärksammas direkt. Ni kan få investeringsbidrag för inköp av seriekopplade brandvarnare samt rabatt på försäkringspremien.
• Ersätt lysrör som är utbrända, blinkande eller har glödande ändar. Kontrollera att säkerhetsglimtändare finns och komplettera annars. Cirka kostnad: 50 kr.
• Jordfelsbrytare skyddar både människor och minskar risken för brand. Testknappen ska testas 2 ggr per år.

Lär dig mer

”Båda husen brann ned till grunden”

Ta del av skadefall från andra föreningsgårdar, lär dig mer om Lagen om skydd mot olyckor, brandrisker, övernattning, placering av brandvarnare, val av brandsläckare mm. I webbutbildningen Säker föreningsgård tar du del av detta och mycket mer.