Bakgrundsbild

Lekplatser ­– att tänka på

Myndighetskrav

Förutom krav vid anläggning och ändring av lekplatser ställs det också krav på vård, skötsel och underhåll av befintliga lekplatser och lekanordningar på lekplatser. Kraven uttrycks olika beroende på om det är fråga om krav på byggnadsverk, tomt, allmän plats eller område för andra anläggningar än byggnader.

När det gäller byggnadsverk på lekplatser så ska de hållas i vårdat skick och underhållas så att deras utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadsverk är byggnader och andra anläggningar än byggnader. Exempel på byggnader på lekplatser kan vara små och enklare hus för lek. Exempel på andra anläggningar är fasta lekanordningar som gungor, rutschkanor och klätterställningar. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/lekplatser/krav-pa-lekplatser/(öppnas i ny flik)

Drift- och skötsel

Det finns inget direkt krav i vare sig Plan- och bygglagen (PBL) eller Produktsäkerhetslagen (PSL) på att årliga besiktningar måste genomföras. En fastighetsägare som har en lekplats med lekredskap betraktas enligt PSL som en näringsidkare som tillhandahåller varor och tjänster till konsumenter. Lagen kräver att lekredskapen på lekplatsen ska vara säkra. Tillsyn av lekplatser och lekredskap, från antingen kommunen eller Konsumentverket kommer alltid att ske av säkerheten och inte huruvida årlig besiktning utförts eller ej.

Rekommendationen är att kontinuerliga säkerhetsbesiktningar utförs samt att underhåll och reparationer utförs av kompetent person. Besiktning och genomförda åtgärder bör dokumenteras för uppvisande vid en eventuell tillsyn.

Kontrollpunkter

När en lekplats besiktigas kontrolleras:

  • Stötdämpande underlag
  • Fallhöjder, störtskydd och skyddsräcken
  • Mått på öppningar
  • Utstickande eller utskjutande delar
  • Säkerhetsavstånd för hela redskapet och delar av redskapet
  • Krav på underhåll
  • Tillgänglighet

www.fastighetsagarna.se/globalassets/broschyrer-och-faktablad/faktablad/faktablad-lekplatser (öppnas i ny flik)

Bygdegårdsförsäkringen

Om någon skadar sig i eller utanför föreningsgården och anser att föreningen orsakat skadan kan denna ställa ett skadeanspråk till föreningen. Det kan den välja att göra även om skadan skedde under ett arrangemang och då gäller olycksfallsförsäkringen. Föreningens fastighetsägaransvar gäller även under tiden den är uthyrd samt för lekplatser, badbryggor, utegym och skateparker med flera som föreningen ansvarar för. Här kan föreningens ansvarsförsäkring träda in.

När någon riktat ett skriftligt skadeståndskrav till föreningen anmäler föreningen skadan till försäkringskansliet. Försäkringsbolaget utreder därefter om föreningen kan anses vara skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Beroende på vad som framkommer av utredningen förhandlar försäkringsbolaget med skadelidande, svarar för kostnader vid eventuell rättegång och utbetalar skadeståndet om detta kommer i fråga. Det är viktigt att föreningen inte själva tar på sig något ansvar och betalar ersättning till skadelidande. Skadeståndskravet måste överstiga självrisken för att försäkringsbolaget ska utreda skadeståndsansvaret.

Bygdegårdsförsäkringen rekommenderar er att utföra regelbunden tillsyn. Är lekplatsen ett tillhåll för ungdomar på lördagskvällarna kan det vara lämpligt att kolla till platsen söndag morgon innan barnfamiljerna anländer. För loggbok över tillsynstillfällena, då kan ni vid skadehändelse i bästa fall påvisa att föreningen tagit ansvar i rimlig utsträckning.

Om någon skadar sig på lekplatsen under ett pågående föreningsarrangemang kan ni anmäla detta som en olycksfallsskada. Olycksfallsförsäkringen är självriskbefriad men den skadedrabbade ska ha uppsökt sjukvård för att ersättning ska bli aktuell. Den skadedrabbade får ersättning för sjukvårdskostnader, resor, behandlingar, medicinsk- och ekonomisk invaliditet samt dödsfall. Man får ej ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller sveda och värk.

Läs mer om Bygdegårdsförsäkringen >>

Kontaktperson

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se