Bakgrundsbild
  • Hem
  • Hållbarhet

Hållbarhet

I Agenda 2030 finns 17 globala mål, vi fokuserar på de sex mål där bygdegårdsrörelsen kan bidra mest.

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Bygdegårdsrörelsens hållbarhetsarbete baseras på Agenda 2030 och de Globala målen (totalt 17 mål) där miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet finns med.

Bygdegårdsrörelsens bidrag till Globala målen

Utifrån de globala målen beskriver vi vår verksamhet och våra bidrag till ett hållbart samhälle genom dessa mål som omfattar alla tre dimensionerna:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 handlar om att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.

Dessa sex mål som ligger till grund för Hållbarhetsdiplomet fördelar sig på de tre nivåerna ekonomisk, social och miljömässig enligt bilden nedan (klicka på bilden för att se den i större format):

Ekonomisk hållbarhet

Bygdegårdarna är alla var för sig mycket starkt lokalt förankrade och arbetar med hela styrkan i närsamhället. Den verksamhet vi bedriver i bygdegården påverkar oss direkt. Att hushålla med och utnyttja alla resurser är ekonomisk hållbarhet.

  • Mål 10: Minskad ojämlikhet
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Miljömässig hållbarhet

Bygdegårdarna är alla var för sig mycket starkt lokalt förankrade och arbetar med hela styrkan i närsamhället. Den verksamhet som vi bedriver i bygdegården påverkar oss direkt. Att samverka med och utnyttja alla möjligheter i närområdet är miljömässig hållbarhet.

  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Bygdegårdsrörelsen agerar och stärker det hållbara samhället såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt genom sina mötesplatser där inte bara människor träffas utan idéer föds och utvecklas.

Gå vidare med att ta Hållbarhetsdiplomet  >>

För mer information kontakta:

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se