Bakgrundsbild

Finansiering

Det finns flera olika stöd att söka för bygdegårdar som vill rusta upp, bygga om, tillgänglighetsanpassa med mera. BR hjälper till med stöd och råd kring ansökningar.

Investeringsstöd från Boverket

Det finns ett särskilt statligt bidrag för allmänna samlingslokaler, ett så kallat Investeringsbidrag, som delas ut av Boverket.

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Ansökan görs på två olika blanketter, en för investeringsbidrag och en för tillgänglighetåtgärder.

För att få investeringsbidrag kräver Boverket att kommunen står för 30 procent medfinansieringen. Boverksstödet är 50 procent och ni lägger själva i föreningen 20 procent, antingen i egna medel eller i ideellt arbete. För tillgänglighetsanpassning utgår stöd till 100 procent, dock högt 200 000 kronor. Värdet av den ideellt arbetade tiden är 220 kronor per timme.

Vi rekommenderar våra medlemmar att sända ansökan via BR:s kansli för granskning. Ansökan ska inkomma till kansliet senast 15 november. BR lämnar vidare till Boverket till den 1 december.

Här kan du läsa mer om hur du gör ansökan på bästa sätt:

Läs mer om Boverkets investeringsbidrag och tillgänglighetsbidrag på Boverkets hemsida

Ungdomsstöd via Boverket

Ska ni satsa på att utveckla ungdomsverksamhet och behöver anpassa lokalerna för detta, till exempel med teknik, finns ett särskilt utvecklingsbidrag hos Boverket. Söks senast 31 augusti.

Läs mer om Boverkets ungdomsstöd på Boverkets hemsida

Landsbygdsprogrammet – EU-medel

Läs mer om möjligheter till ekonomiskt stöd inom Landsbygdsprogrammet

Bygdemedel

I vissa delar av landet, bland annat där vattenkraften byggs ut, finns så kallade ”bygdemedel” som ges till utvecklingarbete i bygderna. Länsstyrelsen handlägger dessa stöd. Det finns även bygdemedel från vindkraft inom vissa områden som man kan söka.

Fonder och stiftelser

Det finns ett stort antal fonder och stiftelser som man kan söka pengar ur.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas:
stiftelser.lansstyrelsen.se/StiftWeb/SSearch.aspx

Samt lokala fonder som kan finnas inom kommunen.