Bakgrundsbild

Laddstolpar

Nya lagkrav på laddpunkter ställer till det för bygdegårdar och andra ideella fastighetsägare.

Det finns nu ett retroaktivt krav på etablering av laddpunkt för elfordon för alla verksamhetsdrivande fastighetsägare i Plan- och byggförordningen. Kravet innebär att fastigheter som använder energi för uppvärmning och har mer är 20 parkeringsplatser ska tillhandahålla en laddpunkt för elfordon. Den nya bestämmelsen har sitt ursprung i ett direktiv gällande energiåtgärder från EU. Detta kommer alltså att påverka alla bygdegårdar med fler än 20 parkeringsplatser (möjlighet att ställa upp fler än 20 fordon) vid sin byggnad. Bestämmelsen anger att laddpunkten ska finnas på plats senast 1 januari 2025.

Detta ställer till problem för bygdegårdsföreningar och andra ideella fastighetsägare vilka heller inte varit med i utredningsarbetet kring detta. De gällande reglerna i Plan- och byggförordningen får flera mindre lyckade konsekvenser, bland annat:

  • Finansiering av el-teknisk infrastruktur i fastigheterna kommer att ske med ideella medel.
  • Allmännyttiga ideella föreningar är momsbefriade och får skattemässiga problem med energiförsäljning.
  • Små orter/avlägsna platser, med flera och ideella fastighetsägare, kan få orimligt många ladd-punkter i förhållande till behov.
  • Ökade löpande driftskostnader.
  • Ökad administration.

Bygdegårdarnas Riksförbund vill att dessa negativa följder hanteras och har därför tillsammans med Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar, Sveriges hembygdsförbund och Riksidrottsförbundet inlett ett arbete för att få ett undantag från detta krav för ideella fastighetsägare. I februari skickades en framställan till regeringen (se nedan) och den 13 maj mötte företrädare för organisationerna statssekreterare Daniel Liljeberg, Klimat- och näringslivsdepartementet, tillsammans med företrädare för Socialdepartementet och Finansdepartementet. Samtalet förlöpte väl och dialogen kring frågan kommer att fortsätta.

Bygdegårdarnas Riksförbund uppmanar sina medlemmar att tillsvidare avvakta i denna fråga och meddela förbundskansliet om kommunen ställer krav på laddpunkt med hänvisning till denna lag.

Läs framställan till regeringen
Retroaktiva krav för vissa befintliga byggnader (ur Plan- och byggförordningen)

Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025.

Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.

Läs mer om reglerna: www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/