Bakgrundsbild

Eldningsskola

Det är lätt att göra fel och svårt att göra allting helt rätt. Men med kunskap och riskmedvetenhet kan vi elda säkert och minimera risken för brand.

Hur svårt kan det vara att elda lite? Ifjol smätte det ut glöd ur en bakugn som åkte ner mellan golvplanken och tände eld på isoleringen. I en annan förening torkades madrasser i bastun vilket resulterade i en fullt utvecklad brand. En tredje placerade valborgsmässoelden på samma plats som alla tidigare år, bara det att denna gång blåste det åt bygdegården till – med en uppbrunnen bygdegård som resultat.

Valborgsmässoleld, majbrasa och mindre eldar

I korthet: Avstånd! Uppsikt! Släckredskap! Efterkontroll! Kontrollera inför varje eldning om eldningsförbud är inrättat på er ort. På smhi.se och många räddningstjänsters webbplatser kan ni ta del av aktuell brandrisk­prognos.

Mindre eldar bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att und­vika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2×2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas. Släckredskap ska finnas till hands, exempelvis räfsor, spadar och vattenslang. Efter avslutad eldning måste ni noga kontrollera att all glöd är släckt innan platsen lämnas. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.

Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök. Undvik att elda då det blåser. Tänk också på igelkottarna som gärna bosätter sig i rishögar. Kontrollera så att ingen gömmer sig där inne!

Bagarstuga och bastu

I korthet: Elda lagom! Mät temperaturen! Vem ansvarar? Hantera askan! Efterkontroll! Bagarstugor och bastur är uppskattade nöjen men se upp med att elda för hårt och för snabbt. Kontrollera temperaturen i skorstenen med en rökgastermometer. Skorstenar är normalt godkända för max 450 grader. För kraftigt och snabb uppeldning av en kall skorsten kan leda till att den spricker och att byggnaden tar eld. Sot och aska ska förvaras i en plåtburk med tätt lock på ett icke brännbart golv. Om ni har plankgolv, var extra noga med gnistskydd samt efterkontroll efter några timmar.

Grilla säkert

Placera grillen stadigt och långt ifrån brännbart material såsom husvägg, plank och vegetation. Ha vattenslang, hink med vatten, pulversläckare eller brandfilt i närheten så att ni kan släcka vid behov. Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning. Den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten. Använder ni tändvätska, se till att vätskan har sugits upp av kolen innan grillen tänds.

Sotning

Enligt lagen om skydd mot olyckor och på grund av brandrisken omfattas följande av krav på rengöring och sotning respektive brandskyddskontroll: 1. värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 2. köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning 3. lokaleldstäder 4. imkanaler.

Vedeldning

Det finns många saker att tänka på vad gäller eldning med ved. Veden ska vara torr och kapad i lagom stora bitar. Både pannan och rökkanalerna måste vara anpassade för vedeldning. Tänk på att elden ska brinna, inte pyra och att röken ska vara genomskinlig, inte svart. Följ alltid tillverkarens föreskrifter. Finns det inte någon annan instruktion är grundregeln att elda högst 3 kg ved per timma, cirka 3-4 vedträn.

Rökgastemperatur

Även om en eldstad är installerad, godkänd och kontrollerad enligt konstens alla regler kan det börja brinna om ni eldar hårdare än vad den är godkänd för. Alltför heta rökgaser kan skada murade skorstenar eller förstöra isoleringen på stålrörsskorstenar. Speciellt stor är risken när man värmer en kall skorsten kraftigt och snabbt eller till exempel eldar med ved i en panna gjord för oljeeldning. En termometer som mäter temperaturen i antingen rökkanalen eller yttemperaturen på skorstenen i bjälklaget är en kostnadseffektiv åtgärd för att förebygga förödande brandskador.

Aska

En vanlig brandorsak är slarvig askhantering. Sot och aska ska förvaras i en plåtburk med tätt lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, därför måste askhinken stå på ett obrännbart material.

Levande ljus

Levande ljus innebär alltid en brandrisk. Ljushållare och manschetter av icke brännbart material är att föredra. Placera ljusen med minst 5-15 centimeters avstånd beroende på tjockleken på ljusen. Ange i föreningens brandskyddsregler samt i säkerhetsinformationen till hyresgäster vad som gäller för levande ljus.