Bakgrundsbild

Ta hand om driften

Att ha fungerande rutiner för driften och underhållet av föreningsgården sparar föreningen både tid, kraft och ekonomi. Kom ihåg att försäkringar gäller för skador som man inte kunnat förutse och som uppkommer plötsligt. Brister i underhållet är inte en försäkringsskada.

För ytterligare fördjupning, ta del av den kostnadsfria webbutbildningen Säker föreningsgård. Lektion 5 handlar om drift.

Råttor och möss

Råttor och möss lever och reproducerar sig snabbt i stora familjer som kan sprida smitta och bakterier samt skada byggnader, el- och vattensystem. Brunråttan tar sig in i ett 20 mm hål och är skickliga klättrare. En mus tar sig in genom en springa på 6-7 mm.

• Städa upp i trädgården inför höst och vinter. Håll husets grund fri från högt gräs, buskar, förvaring av trädgårdsmöbler och liknande som får gnagarna att känna sig skyddade och trygga.

• Täta huset i springor och håligheter med metallnät. Se även till att avloppsbrunnar har galler. Håll rent och lämna inte framme mat. Se till att kompost- och sopbehållare är hela och täta.

Träskadeinsekter

Hästmyran är Europas största myra och blir 6-19 mm. Om den väljer att bosätta sig i ett hus kan träkonstruktionen skadas och bärigheten minska. Husbocken lägger sina ägg i sprickor och hål som sedan förpuppas under träytan. Efter kläckning lever larven i virket i upp till tio år och kan oupptäckt orsaka stor skada. Hos Länsförsäkringar kan du läsa mer om att förebygga och upptäcka träskadeinsekter.

Underhåll

Skador orsakade av brister i underhållet går inte på försäkringen. Skapa rutiner för ert underhållsarbete. Använd checklistan Årlig genomgång av bygdegården. Dra också nytta av boken ”Kolla våra gårdar” som går att beställa för 100 kr.

• Ta hand om det löpande underhållet och byt ut rör och kopplingar som åldrats innan läckage uppstår.

• Kontrollera takbeklädnaden så den står emot regn och snö. Led bort vatten från huset genom att placera rännor under stuprör. Rensa hängrännor från löv och skräp..

Maskiner

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada. Ej för normalt slitage. Underhåll, service och att följa anvisningarna är A och O för att behålla maskinerna i god funktion. Olika maskiner har olika livslängd och nedskrivningsgrad som gör att ersättningen vid skada minskar ju äldre maskinen är. Det bästa är att behålla befintliga system i drift. I byggnads- försäkringen ingår maskinförsäkring för husets driftsystem såsom vatten, värme, ventilation och elektricitet, ej för maskiner såsom datorer och motorsågar.

• Det viktigaste skadeförebyggande arbetet vad gäller maskiner är korrekt användning, städning och service. Läs och agera utifrån instruktionerna om placering, rengöring och löpande underhåll.

Naturskador

Naturskador beroende på storm, åska, översvämning och snötryck är alla ofta förekommande. Det går att minska risken för, och följderna av, naturskador genom regelbunden tillsyn, rutiner och förebyggande åtgärder. Lär dig mer i Lektion 5 – Drift, i webbkursen Säker föreningsgård.

Elektricitet

Trasiga sladdar, lösa kontakter, överbelastade förlängningssladdar och dåligt utförda elarbeten är mycket vanliga brandorsaker. Eftersom ström alstrar värme innebär det att om det blir för mycket ström eller för dålig kontakt kan det börja att brinna. Låt utföra en IN/EIO-elbesiktning eller genomför en enklare kontroll själva med hjälp av checklistan Egenkontroll av el-anläggning.

Belysning

Se upp med belysningen! En vanlig orsak till brand är felaktigt använda armaturer och ljuskällor. Se bland annat till att lysrören har säkerhetsglimtändare.