Bakgrundsbild

Bilda en bygdegårdsförening

Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen?

Ett av villkoren för erhållande av bidrag från staten till en samlingslokal är, att lokalen står öppen för alla. Detta innebär att det inte får vara fråga om en renodlad klubblokal utan att alla ska ha tillträde till den. Går man ihop flera föreningar på orten för att driva en samlingslokal är det lämpligast att bilda en bygdegårdsförening, en ideell förening. Helst bör denna bestå av representanter för samtliga de organisationer på platsen som kan tänkas komma att använda sig av lokalen samt av enskilda. På så vis blir lokalen en allas gemensamma angelägenhet, ett bygdens centrum för kultur och samling och där alla kan trivas och kännas sig hemma.

Hur bildas en bygdegårdsförening?

Någon tar initiativet till ett sammanträde, dit alla med intresse för bygdegårdsfrågan inbjuds, bland annat de olika föreningarna på orten. På detta möte redogör någon för bygdegårdsfrågans läge och i korthet för hur man tänkt sig att frågan ska kunna lösas. Genom kontakter med Bygdegårdarnas Riksförbund eller med bygdegårdsdistriktet kan någon person därifrån medverka på mötet. Sedan ordförande och sekreterare för mötet utsetts, lämnas ordet fritt för diskussion. Är majoriteten av de närvarande för att en bygdegård bör anskaffas väljer mötet en interimsstyrelse. Den kan exempelvis bestå en representant för varje förening på orten. Då denna interimsstyrelse i allmänhet blir stor och därför mindre arbetsduglig kan ett mindre arbetsutskott väljas för att sköta de löpande uppgifterna.