Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Nya utredningar och förslag kring beredskap i kris och krig

Nya utredningar och förslag kring beredskap i kris och krig

Det pågår flera stora statliga utredningar kring olika frågor som rör krisberedskap och totalförsvar, särskilt civilt försvar. Bygdegårdarnas Riksförbund bevakar dessa för att se var bygdegårdsrörelsen kan ta plats.

– Det är viktigt att vi är med under processerna eftersom civilsamhället berörs i flera fall och hur bygdegårdsföreningarna kan vara delaktiga i beredskapsplaneringen påverkas, säger Björn Körlof, expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Den första utredningen, som också berör civilsamhällets organisationer, gäller befolkningsskydd och räddningstjänst. Den har nyligen avlämnat ett stort betänkande som nu är föremål för remissbehandling. Utredningens förslag innebär kraftigt förstärkt räddningstjänstorganisation både på lokal och regional nivå samt även återupptagen skyddsrumsbyggnadsverksamhet.

Nyligen har ytterligare en utredning tillsatts som kan få betydande inverkan på ansvar för planering och samverkan på kommunal och regional nivå som även den berör civilsamhället. Utredningen ska lägga fram författningsförslag och förslag som ger bättre möjligheter att förstärka och utveckla kommuners och regioners verksamheter inför och under fredstida kriser och höjd beredskap.

– Denna utredning bör vi bevaka särskilt då den kan få stor betydelse för hur civilsamhällets organisationer kan medverka i, särskilt lokal, beredskapsplanering för kris och krig, avslutar Björn.

En annan utredning som har avslutat sitt arbete, berör hälso- och sjukvårdens beredskap och påverkar främst regionernas verksamhet, men även till del primärkommunal hälsovård. Förslaget bereds nu efter remissbehandling i Regeringskansliet.

En tredje utredning som pågår – och har fått förlängd utredningstid – har i uppgift att se över vår nationella försörjningsförmåga med olika viktiga varor och tjänster. Utredningens förslag kan i olika hänseenden bli viktiga för lagringsfrågor och vad gäller avtal mellan offentliga aktörer och näringslivet även på kommunal och regional nivå.

Gör gärna vår studiecirkel där ni bygdegårdsföreningen kan förbereda er inför lokala kriser:
Beredskap – Bygdegården, ett nav i kris

Om lokalsamhället är förberett när krisen inträffar är det lättare att hantera den akuta händelsen. Genom att göra studiecirkeln Beredskap – Bygdegården, ett nav vid kris kan bygdegårdsföreningen vara just det. Foto: MSB