Bakgrundsbild

Remissvar kultursamverkansutredningen

Idag har Bygdegårdarnas Riksförbund lämnat in ett remissvar på betänkandet av Kultursamverkansutredningen ”Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun” (SOU 2023:58), en utredning gällande Kultursamverkansmodellen som började införas 2011. I juli 2022 tillsatte regeringen en utredning av modellen och betänkandet lämnades över i september 2023. Bygdegårdarnas Riksförbund är en av de aktörer som har lämnat in ett remissvar.

Sammanfattning av remissvaret
  • Bygdegårdarnas Riksförbund ser ett stort värde i att utredningen genomförts med uppdraget att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls.
  • Bygdegårdarnas Riksförbund menar att förslaget försvagar civilsamhällets roll, till skillnad mot mycket av det som går att läsa i den inledande texten.
  • Bygdegårdarnas Riksförbund anser att begreppet civilsamhället är bättre beskrivande för vår del än det fria kulturlivet.
  • Bygdegårdarnas Riksförbund anser att i stället för en lag som styr samverkan bör en övergripande portallagstiftning för kulturen antas.
  • Bygdegårdarnas Riksförbund menar att försvagningen gällande samråd och där tagande av kulturplan antas på tjänstenivå i stället för politikernivå minskar det demokratiska inflytandet.
  • Bygdegårdarnas Riksförbund ställer sig bakom idén om minskad administration – men inte låta det ske på bekostnad av dialogen utan i stället använda nyckeltal både till det regionala stödet såväl som till övriga områden som nämns; exempelvis bibliotek och kultur i skolan (skapande skola).
  • Bygdegårdarnas Riksförbund förordar också ett mål om att kulturen ska ha offentlig/statlig årlig finansiering om 2 procent av BNP för att kunna utvecklas som kulturnation.
ÅterstartBygdegård - sök stöd till kultur
Bygdegårdarna är en hörnsten i svenskt kulturliv. Foto: Adobestock