Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Remissvar Från kris till kraft – återstart för kulturen

Remissvar Från kris till kraft – återstart för kulturen

Bygdegårdarnas Riksförbund har lämnat in ett remissvar på Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77).

Ur remissvaret:

Bygdegårdarna är en hörnsten i svenskt kulturliv. Bygdegårdarna erbjuder teater, film, dansuppvisningar, konserter och andra kulturyttringar till människor i hela landet. I bygdegårdarna möts den ideella och professionella kulturen, opera och dansband, riksteater och revy. Bygdegårdsrörelsen är en rikstäckande ideell föreningsrörelse som samlar 1 452 bygdegårdsföreningar med 240 000 medlemmar. Under normalåret 2019 genomfördes exempelvis 36 000 arrangemang i våra lokaler. Våra allmänna samlingslokaler är öppna för alla med demokratisk värdegrund.

Sammanfattning

Bygdegårdarnas Riksförbund ser ett stort värde i att utredningen har genomförts och i utredningens förslag för ett starkt och långsiktigt hållbart kulturliv.

Bygdegårdarnas Riksförbund menar att förslagen som berör civilsamhällets kulturaktörer och lokalhållande riksorganisationer är alltför svaga.

Bygdegårdarnas Riksförbund menar att staten måste se till alla delar av kulturlivets ekosystem. Detta gäller nationella anslag såväl som civilsamhällets roll i den regionala och lokala strukturen.

Bygdegårdarnas Riksförbund är tveksam till de långsiktiga effekterna av kulturcheckar.

Det är bra att utredningen poängterar långsiktighet avseende stöd till kulturlivet.

Läs hela remissvaret:

Läs betänkandet Från kris till kraft – återstart för kulturen:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/09/sou-202177