Stadgar § 1-8

Rutviks Bygdegårdsförenings stadgar (Lydelse efter ordinarie årsmöte 2004-03-08)

§ 1. Föreningens namn är Rutviks Bygdegårdsförening.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 2. Föreningen har till ändamål att förvalta Rutviks Bygdegård. Rutviks Bygdegård skall användas för byns gemensamma verksamhet samt i övrigt kunna uthyras till organisationer och privatpersoner.

§ 3. Till medlem i föreningen antas den som har anknytning till Rutvik och betalt årsavgift. Medlem skall följa föreningens stadgar och bidra till att föreningens ändamål förverkligas.

§ 4. Medlem kan när som helst anmäla utträde ur föreningen. Föreningens styrelse kan utesluta medlem som bryter mot stadgarna eller i övrigt motarbetar föreningens intressen.

§ 5. Medlem har genom sitt medlemskap ej någon rätt till dess fasta eller lösa egendom.

§ 6. Årsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 7. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Vi röstning har varje medlem en röst. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud. Vid årsmötet väljs föreningens styrelse som skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter.

§ 8. Ordinarie årsmöte skall hållas på den tid och plats föreningens styrelse bestämmer, dock senast under mars månad. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner sådant erforderligt eller då en tiondel av medlemmarna så påfordrar.