Stadgar § 9

Årsmötet

fortsättning, Rutviks Bygdegårdsförenings stadgar (Lydelse efter ordinarie årsmöte 2004-03-08)

§ 9. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas.

1   –  Val av ordförande för årsmötet
2   –  Val av protokollförare
3   –  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
4   –  Fastställande av röstlängd
5   –  Fastställande av dagordning
6   –  Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
7   –  Styrelsens verksamhetsberättelse

8   –  Revisorernas berättelse
9   –  Fastställande av resultat- och balansräkning
10 –  Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11 –  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 –  Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer
13 –  Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter
14a – Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år
14b – Eventuellt fyllnadsval av styrelseledamot på ett eller två år så att halva antalet styrelseledamöter har en återstående mandatperiod om två år

15 –  Val av styrelseordförande för en tid av ett år
16 –  Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
17 –  Val av två ordinarie revisorer för en tid av ett år
18 –  Val av revisorssuppleant för en tid av ett år
19 –  Beslut om valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits
20 –  Fastställande av årsavgift
21 –  Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet. Motioner från medlemmarna
22 –  Övriga frågor