Stadgar § 10-16

fortsättning, Rutviks Bygdegårdsförenings stadgar (Lydelse efter ordinarie årsmöte 2004-03-08)

§ 10. Motion som skall behandlas på årsmöte skall vara styrelsens ordförande tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

§ 11. Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer årsmötets beslut. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutsför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta rösterna förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 12. Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig

§ 13. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden kalenderår. Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast 4 veckor efter räkenskapsårets utgång.

§ 14. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, skall medlemmarna på årsmötet utse 2 revisorer och 1 suppleant för dem. Revisorerna väljs för ett år i taget.
Revisionsberättelsen skall av revisorerna lämna till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.

§ 15. Beslut om ändring i föreningens stadgar skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.

§ 16. Vid händelse att föreningen upplöses, skall tillgångarna tillfalla och förvaltas av Rutviks byastyrelse enligt dess stadgar.