Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Lokala träffar

Lokala träffar eller erfarenhetsträffar är en samverkansform mellan lokala föreningar och distriktsstyrelsen (Ds). Till en lokal träff samlas föreningarna inom en eller flera kommuner tillsammans med Ds. Syftet med träffen är att ge tillfälle för föreningarna att diskutera gemensamma spörsmål och utbyta information samt att stärka dialogen mellan Ds och den lokala föreningen. Frågor som tas upp kan vara om verksamhetsplanering, marknadsföring av verksamheten, behov av utbildningar, rekrytering av medlemmar/funktionärer, den ekonomiska situationen m.m.

För föreningarna inom en kommun kan det vara angeläget att samlas tillsammans med företrädare för kommunen för att informera om bygdegårdarnas roll i kulturliv och social samvaro och att diskutera aktuella frågor där det behövs en samordning.

—- o —- o —- o —-

Från våren 2020 har det inte varit möjligt p.g.a. pandemin att ordna fysiska träffar.

I början av 2020 genomfördes en träff gemensamt för bygdegårdarna i Vuxenskolans lokaler i Västerås. Där utbyttes erfarenheter bl.a. om uthyrning . Anna från försäkringskansliet informerade om vad som gäller från försäkringssynpunkt vid uthyrning. Stefan Löfgren från förbundskansliet förmedlade idéer rörande tillgänglighet och likabehandling inom vårt förbund.

Under 2018 och 2019 har träffar anordnats om skadeförebyggande åtgärder. Se särskilt uppslag.

Under hösten 2017 ordnades två lokala träffar inom distriktet i Åvestbo och Kungsåra bygdegårdar (betr. Kungsåra se särskilt uppslag). Inbjudan till erfarenhetsträffar hösten 2017 .