Studieförbundet Vuxenskolan

Här kan du läsa om tips på cirklar för din styrelse men också tips på ett allmänt utbud samt hur ni i föreningen kan samverka med Studieförbundet Vuxenskolan

Läs här. Du kan också ladda hem texten  med denna PDF fil. Tips På Studiecirklar För Bygdegården
2023-10-31

Samverka med Studieförbundet Vuxenskolan

Kontaktuppgifter
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län
Verksamhetsutvecklare
Elinor Metsjö
08-120 55 116 elinor.metsjo@sv.se

Tips på studiecirklar för bygdegården!     
Vilken verksamhet vill ni erbjuda i bygdegården? Vad vill styrelsen, medlemmarna, och andra i bygden lära sig mer om eller utveckla sina färdigheter
i? En studiecirkel kan se ut på många olika sätt, den kan utgå från ett färdigt studiematerial eller utvecklas tillsammans av deltagarna. Cirkelledarens roll kan
också skilja sig från en cirkel till en annan. Ibland handlar det om att leda samtalen mellan personer som har ett intresse, utan att själv vara en expert på
ämnet. Ibland behövs det någon med kunskaper som de andra i gruppen inte själva besitter. Bara fantasin sätter gränserna!

Tips på cirklar för föreningsarbetet

Beredskap – bygdegården, ett nav vid kris
När en kris uppstår är lokalsamhället först att hantera den innan samhället tar vid. Hur väl ett samhälle har förmågan att hantera förutsedda och oförutsedda
risker och kriser, anpassa sig och förebygga är en process som kräver förberedelser, strukturer och övning. Genom att bjuda in till ett antal kvällar i
bygdegården och genomföra studiecirkeln Beredskap –Bygdegården, ett nav vid kris, kan ni stärka bygdens förmåga att klara av en kris. Det kan också bidra till
att minska oro i en utmanande tid och stärka bygdegårdens roll och funktion som samlingspunkt i lokalsamhället. När ni genomfört cirkeln har ni också skapat en
beredskapsplan för er bygdegård med tydliga checklistor.

Ta bygdegårdsrörelsens Hållbarhetsdiplom
Genom bygdegårdsrörelsens Hållbarhetsdiplom visar föreningen hur er verksamhet bidrar till att stötta de Globala målen. Diplomet kan tas av alla
föreningar och styrelser. Hållbarhetsdiplomet beskriver vad bygdegårdar gör och bygger i stora delar på dokument och mallar som redan finns och används.
Genom att samla dessa och lägga till några nya saker skapas ett samordnat hållbarhetsarbete.

Årlig genomgång av fastigheten
Att förvalta bygdegården som byggnad och dess utemiljö är en av de centrala uppgifterna en styrelse har att förhålla sig till. Till detta krävs kunskap om hur
föreningens hus är beskaffat. Man behöver därför känna till lite om husets historia. Till detta kommer också hur man vill forma huset och utemiljön inför
framtiden. Ju mer man lär känna sin fastighet lär man sig också om dess specifika problem, möjligheter och tillgångar. Ett bra verktyg är Bygdegårdarnas
Riksförbunds material Årlig genomgång av fastigheten. Arbetet med materialet kan med fördel genomföras som en studiecirkel.

Motivera ideella
Motivera Ideella och öka engagemanget i er förening! Hur skapar vi rätt förutsättningar för att få fler engagerade och hur bidrar vi till att redan
engagerade i föreningen fortsätter att vara aktiva? Studiecirkeln syftar till att stärka arbetet med hur vi får fler engagerade och tar hand om engagemang på ett
bra sätt inom föreningen. Materialet bygger på boken Motivera Ideella av Aron Schoug och tar upp olika delar av boken såsom livspusslet, sakfrågor,
gruppdynamik och beslutsprocesser.

Utveckla föreningskunskaperna
Vare sig om du är en erfaren föreningsmänniska eller ny i föreningsvärlden kan det vara bra och intressant att utveckla sina föreningskunskaper. Boken ”I
förening” är en handbok för praktiskt föreningsarbete som kan användas av alla. Studieförbundet Vuxenskolans grundmaterial är till för dem som vill starta en
förening, nyss blivit medlemmar eller fått ett styrelseuppdrag för kanske första gången.

Lär er mer om arrangörskap
Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) har gjort en digital guide för den som vill arrangera med det passande namnet Arrangörshandboken. Sidan innehåller tips
och råd till alla som vill arrangera levande musik – konserter, klubbar, festivaler etc och är upplagd steg för steg. Den riktar sig till alla åldrar, alla genrer och alla
nivåer; nybörjare såväl som vana arrangörer som vill utveckla delar av, eller hela, sitt arrangerande.

Tips på cirklar för medlemmar och ortsbefolkning

Bok/läsecirklar
Det finns många sätt att lägga upp en bok/läsecirkel. Att läsa samma bok och sedan träffas för att samtala om den är kanske det vanligaste, men det går även
att läsa olika böcker inom ett specifikt ämne för att sedan diskutera ämnet utifrån de böckernas olika perspektiv.

Matlagning
Lär er laga mat från en viss kultur, på ett specifikt tema eller utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Cirkeln kan riktas till en viss grupp eller alla som vill få ny
inspiration i köket.

Hantverk och konst
Stickning, vävning, måleri, textilt återbruk, listan på hantverk och konstuttryck att fördjupa sig i kan göras hur lång som helst. Träffas i bygdegården och lär
varandra!

Digital teknik
Bli säkrare på att använda smartphone, lär er hur man utnyttjar samhällsnyttiga tjänster via internet, undviker att bli lurad eller utforska hur AI fungerar.

Dans och teater
Dans och teater i alla dess former, för barn, unga, vuxna eller alla tillsammans. Kanske finns det någon i bygden som kan hålla i verksamheten eller så kan vi
undersöka möjligheten att någon av våra cirkelledare kommer till er.

Två sätt att anordna studiecirklar

Föreningscirkel där cirkelledaren är ofta själv aktiv i föreningen och har intresse för och kunskap om det som cirkeln handlar om. Studieförbundet Vuxenskolan stöttar föreningen kring upplägg, tips på material och marknadsföring.

Betalcirkel där cirkelledaren har expertkunskaper i det ämne hen skall leda och arvoderas genom Studieförbundet Vuxenskolan. Deltagarna betalar en avgift till Studieförbundet Vuxenskolan som sköter administration och fakturering. Ta kontakt med oss så kommer vi gemensamt fram till vilken som är den bästa lösningen för just den cirkel ni vill genomföra!

Stöd vid kulturarrangemang
Ska ni arrangera en föreläsning, teaterföreställning eller en konstutställning? Rapportera kulturprogrammet till Studieförbundet Vuxenskolan och få stöd!
Vi kan hjälpa till med:

  • Spridning via Studieförbundet Vuxenskolans hemsida
  • Spridning via Facebook-sidan SV Stockholms län
  • Skapa en affisch som skickas digitalt.

Kontaktuppgifter
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län
Verksamhetsutvecklare
Elinor Metsjö
08-120 55 116 elinor.metsjo@sv.se