Bakgrundsbild

Bygdegårdsrörelsens historia

Historik
av Karin Olsson, distriktsordförande i Skåne

Bygdegårdsrörelsen växte fram under de första årtiondena av 1900-talet. Rötterna finns i landsbygdens folkrörelser. Bristen på samlingslokaler var särskilt kännbar för ungdomarna, som många gånger bokstavligen var hemlösa med sin mångskiftande verksamhet. Därför tog de saken i egna händer och under 25 år byggdes cirka 400 bygdegårdar runt om i landet.

1919 Begreppet bygdegård myntas vid Landsbygdskommunernas kongress. Ås förbundsgård, Jönköping – den första bygdegården byggs.

Arbetet skedde genom stora ideella insatser från medlemmar främst inom Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund och Jordbrukare-Ungdomens Förbund. Virket skänktes och arbetskraften var frivillig. Ungdomarna skapade själva förutsättningarna för sina aktiva fritids- och föreningsverksamheter.

Frågan om att bilda en riksorganisation för bygdegårdar som skulle kunna bistå enskilda föreningar kom upp redan vid landsbygdskommunernas kongress 1919. Dock var det först sedan staten 1942 hade inrättat ett stöd till byggande av samlingslokaler som behovet av en riksorganisation blev uppenbart. För att erhålla statligt stöd fordrades korrekta ritningar och ansökningshandlingar. Bygdegårdsföreningarna behövde råd och bistånd vid utformning av både lokaler och ansökan.

1944 bildades Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, av representanter för Sveriges Lantbruksförbund, Riksförbundet Landsbygdens Folk, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, Jordbrukare-Ungdomens Förbund, Lantbrukets Byggnadsförening och Svenska Landsbygdens Studieförbund. Riksförbundets verksamhet har sedan breddats till att också omfatta bland annat rådgivning i drifts- och miljöfrågor, utbildning av ledare och insatser för att främja ett levande lokalt kulturliv.

1948 Första bygdegårdsdistriktet, Skåne, bildas.

1949 Ytterligare 5 distrikt bildas.

1950-talet många nya bygdegårdar byggs.

Verksamheten i Bygdegårdarnas Riksförbund har skiftat starkt under åren. 1945 hade BR 105 medlemsföreningar och 1960 var antalet 542. Samhällsförändringarna med befolkningsomflyttningar, ökande bilism och det nya mediet televisionen medförde en nedgång i föreningsverksamheten, som också drabbade bygdegårdsarbetet. Riksförbundets arbete begränsades och en tid var förbundets framtid oviss. 1969 så låg verksamhet att man funderar på att slå ihop BR med andra samlingslokalorganisationer.

Sedan 1973 har antalet bygdegårdsföreningar stadigt ökat. Viktiga faktorer som har drivit på är dels det tydliga behovet av lokal utveckling, dels ett nytt statsbidrag till upprustning av allmänna samlingslokaler. Den 1 jan 2017 var 1 425 föreningar anslutna till BR.

1977 Årligt statligt stöd för inköp av konst för första gången. Bidrag för tillgänglighetsanpassning införs.

1978 BR antar sitt första handlingsprogram med mål om ökad kulturverksamhet

1980-talet ökad kontakt med ungdomsorganisationer och Riksteatern samt vandringsutställningar inom konsten.

1990-talet Bygdegårdsförsäkringen  införs. Möte mellan kulturer-kampanj.

1993 BR passerar 1 000 medlemmar. Första amatörteaterfestivalen.

1996 Miljöarbetet i bygdegården startar.

2000 Nytt idéprogram – 2017 är det på gång att omarbetas efter 17 år…

2004 Jubileumsboken Möjligheternas hus – tio år till med bygdegårdar ges ut.

2006 första digitala bion invigs.

2007 Miljödiplomen ersätter Miljökvittona.

2009 Utbildning Bygdegården 2.1 och 2.2 genomförs i hela landet.

2010 Släpkärran Den rullande bygdegården besöker 80 bygdegårdar under 2 år.

2012 BR:s nya hemsida lanseras och alla föreningar erbjuds att få en gratis hemsida.

2011 – 2013 Projekt Bygdegården – navet för mat, fest och kultur genomförs.

2013 Ungdomsprojektet Ung i Bygdegården  och Occupy Bygdegården drar igång.

2013 Landsbygdsutveckling genom landsbygdsprogrammmet för en ny period drar igång och  intensifieras.

2014 Det är väl ingen konst att läsa – projekt om läsning drar igång.

2015 Kansliet flyttar till Franzéngatan och blir sambo med LRF och SV.

2016 Temat på förbundsstämman är Integration och projektet Take my Hand drar igång.

Åtta medlemsorganisationer är anslutna till BR: Lantbrukarnas Riksförbund, Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Förbundet Vi Unga, Riksförbundet Sveriges 4H och Jordbrukare-Ungdomens Förbund.

Karin Olsson den 2017-02-22