Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2015

Protokoll fört vid Västerlanda Bygdegårdsförenings Årsmöte

Datum 2015-03-09
Plats Västerlanda Bygdegård

1. Annika Brookes öppnade mötet och hälsade samliga hjärtligt välkomna
2. Mötesfunktionärer:
Annika Brookes mötets ordförande
Mats Fässberg mötets sekreterare
Solveig Mattsson protokolljusterare
Ulla Alksjö protokolljusterare
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Fastställande av röstlängd en röst per deltagare.
5. Kallelsen godkändes
6. Verksamhets och den ekonomiska berättelsen gicks igenom för det gångna året.
7. Revisionsberättelsen lästes upp
8. Resultat och balansräkningen gicks igenom. Årets vinst går till nästa års verksamhet.
9. Styrelsens fick ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
10. Ingen ersättning till styrelsen skall utgå. Enbart direkta kostnader. Ev. någon gåva som tack för hjälpen.
11. Antal styrelsemedlemmar: Ordförande + 8 ordinarie + två ersättare.
12. Ordförande: Annika Brookes valdes till föreningens ordförande på 1år
13. Berit Fässberg,Mats Fässberg, Hellmut Bätjer, Ewa Dymén 1 år kvar
Ordinarie ledamöter: Solveig Mattsson, Ulla Alksjö, Lennart Wahlén
Gunnar Dymén valdes på 2år.
Ersättare: Mikael Mattsson, Vivi Anne Mårtensson valdes på 1år
14. Festkommitté: Tillika styrelsen.
Kulturråd: Hellmut Bätjer.
15. Rätt att teckna firman var för sig: Annika Brookes och Berit Fässberg
16. Revisorer: Val av Margot Färjhage, styrelsen fick i uppdrag att ordna ytterligare en revisor.
17. Ombud till distriktstämman:
Ordinarie: Hellmut o Ursel Bätjer
18. Ombud till kommunsamarbetet: Annika Brookes och Hellmut Bätjer
Ombud till vuxenskolan: Solveig Mattsson
19. Verksamhetsplan för 2015, se bilaga.
20. a: Medlemsavgiften 50 :- / person,
b: Ingen översyn av stadgarna aktuell normal stadgar antagna 1985.
21. Budgetförslag för 2015 gicks igenom.
22. Hela styrelsen skall ha tidskriften Bygdegården
Beslutades att årsmötesprotokollet ska läggas ut på hemsidan.
23. Inga inkomna motioner
24. Valberedning: Omval av Elsie Sundberg, Jan-Erik Ambjörnsson. Valberedningen kommer att kallas till ett styrelsemöte i slutet av 2015.
27. Övriga frågor: Vivi önskade att föreningen skaffar en facebook sida, vilken hon själv lovade att ansvara för. Hon hade även ett förslag om familjedagar som vi kommer att behandla på kommande styrelsemöte.
Hellmut redogjorde för offertanbuden för målning av fönstren.
28. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet