Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2021

Protokoll fört vid Västerlanda Bygdegårdsförenings Årsmöte

Datum 2022-03-16
Plats Västerlanda Bygdegård

§1. Hans Jacobsen öppnade mötet och hälsade samtliga hjärtligt välkomna
§2. Mötesfunktionärer:
Hans Jacobsen mötets ordförande
Mats Fässberg mötets sekreterare
Maria Åhlin protokolljusterare
Aleksandra Cander protokolljusterare
§3. Fastställande av föredragningslista.
§4. Fastställande av röstlängd en röst per deltagare.
§5. Kallelsen godkändes
§6. Verksamhets och den ekonomiska berättelsen gicks igenom.
§7. Revisionsberättelsen lästes upp.
§8. Balansräkningen fastställdes och resultatet fördes över till nästa år.
§9. Styrelsens fick ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
§10. Ingen ersättning till styrelsen skall utgå. Enbart direkta kostnader.
§11. Antal styrelsemedlemmar: Ordförande + 8 ordinarie + 3 ersättare.
§12. Ordförande: Hans Jacobsen valdes till föreningens ordförande på 1år
§13. Kassör Berit Fässberg, 1 år. Sekreterare Mats Fässberg, Vice ordförande Maria Åhlin omval 2år,
Ordinarie ledamöter: Ulla Alksjö, Lennart Göransson, Göran Niklasson 2år, Ann-Christine Elliott, Aleksandra Cander 1år.
Ersättare: Solveig Mattsson och Hellmut Bätjer och Agneta Hellström 1 år.
§14. Event kommitte: Sammankallande Alexandra Cander
Arbetsgrupp för jobb bygdegården: Sammankallande: Hans Jacobsen.
§15. Fastighetsansvarig: Hans Jacobsen
§16. Hemsida/Facebook: Hans Jacobsen och Maria Åhlin
§17. Rätt att teckna firman var för sig: Hans Jacobsen och Berit Fässberg
§18. Revisorer: Margot Färjhage och Yvonne Stegard. Ersättare: Gunnar Dymén
§19. Ombud till distriktsstämman: Hans Jacobsen
§20. Verksamhetsplan för 2022, se bilaga.
§21. Medlemsavgiften 50 :- / person, för 2023
§22. Budgetförslag för 2022 godkändes
§23. Information: Tidskriften Bygdegården till samtliga i styrelsen.
§24. Inga motioner inkomna
§25. Valberedning: Styrelsen fick i uppdrag att skaffa en valberedning under 2022
§26. Övriga frågor: Ett förslag att anordna Tedans lades fram.
§27. Ordföranden tackade Solveig och Berit för kaffe med dopp, samt tackade alla närvarande och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet Ordförande Att justera protokollet
Mats Fässberg Hans Jacobsen Maria Åhlin/Alexandra Cander