Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2018

Protokoll fört vid Västerlanda Bygdegårdsförenings Årsmöte

Datum 2018-03-05
Plats Västerlanda Bygdegård

1. Annika Brookes öppnade mötet och hälsade samtliga hjärtligt välkomna
2. Mötesfunktionärer:
Annika Brookes mötets ordförande
Mats Fässberg mötets sekreterare
Ewa Dymén protokolljusterare
Gunnar Dymén protokolljusterare
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Fastställande av röstlängd en röst per deltagare.
5. Kallelsen godkändes
6. Verksamhets och den ekonomiska berättelsen gicks igenom för det gångna året.Hans Jacobsen tog upp varför inte bygdegårdens värde ingick i den ekonomiska berättelsen. Styrelsen lovade att undersöka praxis.
7. Revisionsberättelsen lästes upp
8. Resultat och balansräkningen gicks igenom. Årets resultat går till nästa års verksamhet.
9. Styrelsens fick ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
10. Ingen ersättning till styrelsen skall utgå. Enbart direkta kostnader. Ev. någon gåva som tack för hjälpen.
11. Antal styrelsemedlemmar: Ordförande + 8 ordinarie + två ersättare.
12. Ordförande: Annika Brookes valdes till föreningens ordförande på 1år
13. Kassör Berit Fässberg, Sekreterare Mats Fässberg, Vice ordförande Ewa Dymén omval 2år.
Ordinarie ledamöter: Hellmut Bätjer och Hans Jacobsen 2år. Solveig Mattsson, Ulla Alksjö och Gunnar Dymén 1år kvar.
Ersättare: Mikael Mattsson, Robert Sjöholm valdes på 1år
14. Festkommitté: Tillika styrelsen.
15. Rätt att teckna firman var för sig: Annika Brookes och Berit Fässberg
16. Revisorer: Val av Margot Färjhage och Yvonne Stegart.
17. Ombud till distriktstämman:
Hellmut o Ursel Bätjer, Solveig Mattsson och Annika Brookes.
18. Ombud till kommunsamarbetet: Annika Brookes och Hellmut Bätjer.
19. Verksamhetsplan för 2018, se bilaga.
20. Medlemsavgiften 50 :- / person,
21. Budgetförslag för 2018 gicks igenom.
22. Hela styrelsen skall ha tidskriften Bygdegården
Beslutades att årsmötesprotokollet ska läggas ut på hemsidan + Facebook
23. Inga inkomna motioner.
24. Valberedning: Omval av Elsie Sundberg, Jan-Erik Ambjörnsson.
Försöka att utöka valberedningen till fler än två. Beslut på kommande styrelsesammanträde.
27. Övriga frågor: Inga nya frågor.
28. Ett speciellt tack till Solveig som i samband med sin födelsedag skänkte 6150:- till bygdegården. Styrelsen tilsammans med Solveig tar beslut om ändamål.
29. Lennart Wahlén avtackades med en blomma för ett förtjänstfullt arbete i styrelsen.
30. Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade därefter mötet.