Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2017

Protokoll fört vid Västerlanda Bygdegårdsförenings Årsmöte

 

Datum       2016-03-08

Plats         Västerlanda Bygdegård

 1. Annika Brookes öppnade mötet och hälsade samtliga hjärtligt välkomna
 2. Mötesfunktionärer:

Annika Brookes                mötets ordförande

Mats Fässberg                  mötets sekreterare

Ewa Dymén                       protokolljusterare

Margot Färjhage               protokolljusterare

 1. Fastställande av föredragningslista.
 2. Fastställande av röstlängd en röst per deltagare.
 3. Kallelsen godkändes
 4. Verksamhets och den ekonomiska berättelsen gicks igenom för det gångna året.
 5. Revisionsberättelsen lästes upp
 6. Resultat och balansräkningen gicks igenom. Årets resultat går till nästa års verksamhet.
 7. Styrelsens fick ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
 8. Ingen ersättning till styrelsen skall utgå. Enbart direkta kostnader. Ev. någon gåva som tack för hjälpen.
 9. Antal styrelsemedlemmar: Ordförande + 8 ordinarie + två ersättare.
 10. Ordförande: Annika Brookes valdes till föreningens ordförande på 1år
 11. Kassör Berit Fässberg, Sekreterare Mats Fässberg, Vice ordförande Ewa Dymén, samt Hellmut Bätjer omval 1år

Ordinarie ledamöter: Solveig Mattsson, Ulla Alksjö, Lennart Wahlén

Gunnar Dymén 2år kvar. Ersättare: Mikael Mattsson, Vivi Anne Mårtensson valdes på 1år

 1. Festkommitté: Tillika styrelsen.
 2. Rätt att teckna firman var för sig: Annika Brookes och Berit Fässberg
 3. Revisorer: Val av Margot Färjhage och Yvonne Stegart.
 4. Ombud till distriktstämman: Ordinarie: Hellmut o Ursel Bätjer
 5. Ombud till kommunsamarbetet: Annika Brookes och Hellmut Bätjer
 6. Verksamhetsplan för 2017, se bilaga.
 7. Medlemsavgiften 50 :- / person,
 8. Budgetförslag för 2017 gicks igenom.
 9. Hela styrelsen skall ha tidskriften Bygdegården Beslutades att årsmötesprotokollet ska läggas ut på hemsidan + Facebook
 10. Inga inkomna motioner
 11. Valberedning: Omval av Elsie Sundberg, Jan-Erik Ambjörnsson.

Försöka att utöka valberedningen till fler än två. Beslut på kommande styrelsesammanträde.

 1. Övriga frågor: Att styrelsen skall ge Lotta Mattson i uppdrag att lägga ut Musik quizzet på föreningens facebook. Tala med VGoIF angående dansbanans beskaffenhet och att erbjuda köp av material, om VGoIF gör arbetet.
 2. Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade därefter mötet.
 3. Bilagor:

–        Kallelsen till årsmötet.

–        Verksamhetsplan

Vid protokollet                                                                                                          Att justera protokollet Mats Fässberg  Ewa Dymén Margot Färjhage