Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2016

Protokoll fört vid Västerlanda Bygdegårdsförenings Årsmöte

Datum 2016-03-16
Plats Västerlanda Bygdegård

1. Annika Brookes öppnade mötet och hälsade samliga hjärtligt välkomna
2. Mötesfunktionärer:
Annika Brookes mötets ordförande
Mats Fässberg mötets sekreterare
Ewa Dymén protokolljusterare
Gunnar Dymén protokolljusterare
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Fastställande av röstlängd en röst per deltagare.
5. Kallelsen godkändes
6. Verksamhets och den ekonomiska berättelsen gicks igenom för det gångna året.
7. Revisionsberättelsen lästes upp
8. Resultat och balansräkningen gicks igenom. Årets resultat går till nästa års verksamhet.
9. Styrelsens fick ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
10. Ingen ersättning till styrelsen skall utgå. Enbart direkta kostnader. Ev. någon gåva som tack för hjälpen.
11. Antal styrelsemedlemmar: Ordförande + 8 ordinarie + två ersättare.
12. Ordförande: Annika Brookes valdes till föreningens ordförande på 1år
13. Kassör Berit Fässberg,Sekreterare Mats Fässberg,Vice ordörande Ewa Dymén,samt Hellmut Bätjer omval 2år
Ordinarie ledamöter: Solveig Mattsson, Ulla Alksjö, Lennart Wahlén
Gunnar Dymén 1år kvar.
Ersättare: Mikael Mattsson, Vivi Anne Mårtensson valdes på 1år
14. Festkommitté: Tillika styrelsen.
Kulturråd: Hellmut Bätjer.
15. Rätt att teckna firman var för sig: Annika Brookes och Berit Fässberg
16. Revisorer: Val av Margot Färjhage och Yvonne Stegart.
17. Ombud till distriktstämman:
Ordinarie: Hellmut o Ursel Bätjer
18. Ombud till kommunsamarbetet: Annika Brookes och Hellmut Bätjer
19. Verksamhetsplan för 2016, se bilaga.
20. a: Medlemsavgiften 50 :- / person,
b: Ingen översyn av stadgarna aktuell normal stadgar antagna 1985.
21. Budgetförslag för 2016 gicks igenom.
22. Hela styrelsen skall ha tidskriften Bygdegården
Beslutades att årsmötesprotokollet ska läggas ut på hemsidan + Facebook
23. Inga inkomna motioner
24. Valberedning: Omval av Elsie Sundberg, Jan-Erik Ambjörnsson. Valberedningen kommer att kallas till ett styrelsemöte i slutet av 2016.
27. Övriga frågor: Att styrelsen skall ge Lotta Mattson i uppdrag att lägga in årsmötet samt information ang. Yoga kurserna på föreningens facebooksida.
Annika fick i uppdrag att skicka ut all inkommande information till samtliga medlemmar av styrelsen.
28. Ordföranden tackade Solveig för den goda förplägnaden, och avslutade därefter mötet.