Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2022

Protokoll fört vid Västerlanda Bygdegårdsförenings Årsmöte

 

Datum                                2023-03-06

Plats                                    Västerlanda Bygdegård

 • 1. Hans Jacobsen öppnade mötet och hälsade samtliga hjärtligt välkomna
 • 2. Mötesfunktionärer:

               Hans Jacobsen                  mötets ordförande

               Mats Fässberg                    mötets sekreterare

               Jeanette Öjerskog            protokolljusterare

               Monica Ullbrandt             protokolljusterare

 • 3.Fastställande av föredragningslista.
 • 4. Fastställande av röstlängd, en röst per deltagare.
 • 5. Kallelsen godkändes
 • 6. Verksamhets och den ekonomiska berättelsen gicks igenom.
 • 7. Revisionsberättelsen lästes upp.
 • 8. Balansräkningen fastställdes och resultatet fördes över till nästa år.
 • 9.Styrelsens fick ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
 • 10. Ingen ersättning till styrelsen skall utgå. Enbart direkta kostnader.
 • 11. Antal styrelsemedlemmar: Ordförande + 8 ordinarie + 2 ersättare.
 • 12. Ordförande: Hans Jacobsen valdes till föreningens ordförande på 1år
 • 13. Kassör Berit Fässberg, 2 år. Sekreterare Mats Fässberg, Vice ordförande Maria Åhlin/Jörgensen omval r,

Ordinarie ledamöter: Ulla Alksjö, Lennart Göransson, Göran Niklasson 1år, Ann-Christine Elliott, Aleksandra Cander 2år.
Ersättare: Solveig Mattsson och Agneta Hellström 2 år.

 • 14. Event kommitte: Sammankallande Aleksandra Cander

                  Arbetsgrupp för jobb bygdegården: Sammankallande: Hans Jacobsen.

 • 15. Fastighetsansvarig: Hans Jacobsen
 • 16. Hemsida/Facebook: Hans Jacobsen och Maria Åhlin
 • 17. Rätt att teckna firman var för sig: Hans Jacobsen och Berit Fässberg
 • 18. Revisorer: Margot Färjhage och Susanne Ågren. Ersättare: Gunnar Dymén
 • 19. Ombud till distriktsstämman: Hans Jacobsen
 • 20.Verksamhetsplan för 2023, se bilaga.
 • 21. Medlemsavgiften 50 :-  / person, för 2024
 • 22. Budgetförslag för 2023 godkändes
 • 23. Information: Tidskriften Bygdegården till samtliga i styrelsen.
 • 24. Inga motioner inkomna
 • 25. Valberedning: Styrelsen fick i uppdrag att skaffa en valberedning under 2023
 • 26. Övriga frågor: Tovningskurs i samarbete med stickkursen. Aleksandra undersöker möjligheten till bidrag i samband med samarbete med studieförbund. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten till hur vi kan reducera elförbrukningen.
 • 27. Ordföranden tackade för kaffe med dopp, samt tackade alla närvarande och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet                                          Ordförande                                                 Att justera protokollet

Mats Fässberg                               Hans Jacobsen                               Jeanette Öjerskog.  Monica Ullbrandt

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se