Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2022

Protokoll fört vid Västerlanda Bygdegårdsförenings Årsmöte

 

Datum                                2023-03-06

Plats                                    Västerlanda Bygdegård

 • 1. Hans Jacobsen öppnade mötet och hälsade samtliga hjärtligt välkomna
 • 2. Mötesfunktionärer:

               Hans Jacobsen                  mötets ordförande

               Mats Fässberg                    mötets sekreterare

               Jeanette Öjerskog            protokolljusterare

               Monica Ullbrandt             protokolljusterare

 • 3.Fastställande av föredragningslista.
 • 4. Fastställande av röstlängd, en röst per deltagare.
 • 5. Kallelsen godkändes
 • 6. Verksamhets och den ekonomiska berättelsen gicks igenom.
 • 7. Revisionsberättelsen lästes upp.
 • 8. Balansräkningen fastställdes och resultatet fördes över till nästa år.
 • 9.Styrelsens fick ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
 • 10. Ingen ersättning till styrelsen skall utgå. Enbart direkta kostnader.
 • 11. Antal styrelsemedlemmar: Ordförande + 8 ordinarie + 2 ersättare.
 • 12. Ordförande: Hans Jacobsen valdes till föreningens ordförande på 1år
 • 13. Kassör Berit Fässberg, 2 år. Sekreterare Mats Fässberg, Vice ordförande Maria Åhlin/Jörgensen omval r,

Ordinarie ledamöter: Ulla Alksjö, Lennart Göransson, Göran Niklasson 1år, Ann-Christine Elliott, Aleksandra Cander 2år.
Ersättare: Solveig Mattsson och Agneta Hellström 2 år.

 • 14. Event kommitte: Sammankallande Aleksandra Cander

                  Arbetsgrupp för jobb bygdegården: Sammankallande: Hans Jacobsen.

 • 15. Fastighetsansvarig: Hans Jacobsen
 • 16. Hemsida/Facebook: Hans Jacobsen och Maria Åhlin
 • 17. Rätt att teckna firman var för sig: Hans Jacobsen och Berit Fässberg
 • 18. Revisorer: Margot Färjhage och Susanne Ågren. Ersättare: Gunnar Dymén
 • 19. Ombud till distriktsstämman: Hans Jacobsen
 • 20.Verksamhetsplan för 2023, se bilaga.
 • 21. Medlemsavgiften 50 :-  / person, för 2024
 • 22. Budgetförslag för 2023 godkändes
 • 23. Information: Tidskriften Bygdegården till samtliga i styrelsen.
 • 24. Inga motioner inkomna
 • 25. Valberedning: Styrelsen fick i uppdrag att skaffa en valberedning under 2023
 • 26. Övriga frågor: Tovningskurs i samarbete med stickkursen. Aleksandra undersöker möjligheten till bidrag i samband med samarbete med studieförbund. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten till hur vi kan reducera elförbrukningen.
 • 27. Ordföranden tackade för kaffe med dopp, samt tackade alla närvarande och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet                                          Ordförande                                                 Att justera protokollet

Mats Fässberg                               Hans Jacobsen                               Jeanette Öjerskog.  Monica Ullbrandt