Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2019

Protokoll fört vid Västerlanda Bygdegårdsförenings Årsmöte

 

Datum:   2019-03-06

Plats:      Västerlanda Bygdegård

 

 1. Annika Brookes öppnade mötet och hälsade samtliga hjärtligt välkomna
 2. Mötesfunktionärer:

Annika Brookes         mötets ordförande

Mats Fässberg            mötets sekreterare

Solveig Mattsson       protokolljusterare

Ulla Alksjö                    protokolljusterare

 1. Fastställande av föredragningslista.
 2. Fastställande av röstlängd en röst per deltagare.
 3. Kallelsen godkändes
 4. Verksamhets och den ekonomiska berättelsen gicks igenom för det gångna året.
 5. Revisionsberättelsen lästes upp.
 6. Resultat och balansräkningen gicks igenom.
 7. Styrelsens fick ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
 8. Ingen ersättning till styrelsen skall utgå. Enbart direkta kostnader. Ev. någon gåva som tack för hjälpen.
 9. Antal styrelsemedlemmar: Ordförande + 8 ordinarie + 3 ersättare.
 10. Ordförande: Hans Jacobsen valdes till föreningens ordförande på 1år
 11. Kassör Berit Fässberg, Sekreterare Mats Fässberg, Vice ordförande Ewa Dymén omval 1år.

Ordinarie ledamöter: Mikael Mattsson , Solveig Mattsson, Ulla Alksjö, Annika Brookes och Gunnar Dymén 2år
Ersättare: Maria Åhlin, Robert Sjöholm och Hellmut Bätjer valdes på 1år

 1. Festkommitté: Tillika styrelsen.
 2. Val av råd/ kommittéer:

Fastighetsfrågor: Hans Jacobsen

Hemsida/Facebook: Per Hedlund och Lotta Mattsson

 1. Rätt att teckna firman var för sig: Hans Jacobsen

och Berit Fässberg

 1. Revisorer: Omval av Margot Färjhage och Yvonne Stegard.
 2. Ombud till distriktsstämman:  Hellmut o Ursel Bätjer
 3. Ombud till kommunsamarbetet: Annika Brookes och Hellmut Bätjer.
 1. Verksamhetsplan för 2019, se bilaga.
 2. Medlemsavgiften 50 :- / person,
 3. Budgetförslag för 2019 gicks igenom.
 4. Hela styrelsen skall ha tidskriften Bygdegården
 5. Valberedning: Styrelsen fick i uppdrag att skaffa en valberedning under 2019
 6. Övriga frågor: Inga nya frågor.
 7. Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade därefter mötet.

 

Vid protokollet                 Att justera protokollet

Mats Fässberg                  Solveig Mattsson / Ulla Alksjö