Distriktet leds av en distriktsstyrelse bestående av åtta ledamöter. Vi arbetar helt ideellt. Vår uppgift är att sprida kunskap och information om länets bygdegårdar till allmänheten och politiker samt erbjuda stöd, råd och utbildning till funktionärerna i länets bygdegårdsföreningar.

Vi har en arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen där olika personer ger råd och stöd: Kontakta gärna oss i styrelsen.

  • Informationsansvarig kan Du fråga om det mesta
  • Byggansvarig ger råd och stöd i samband med ny, om och tillbyggnad
  • Försäkringsansvarig svarar på frågor om bygdegårdsförsäkringen
  • Kulturansvarig ger råd om kulturturnéer mm
  • Barn och ungdomsansvarig ger råd kring ungdomsfrågor och kulturaktiviteter
Kommungrupper / utbildning

Vi ordnar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan informationsträffar med representanter för föreningarna i respektive kommuner flera gånger per år och minst en gång om året arrangerar vi en gemensam utbildningsdag.

Information

Vi sänder ut vårt eget informationsblad BR-distriktet fyra gånger om året där vi bl. a berättar om aktuella träffar, samt kommande AU och styrelsesammanträden, aktuella händelser från bygdegårdar, kulturaktiviteter, m.m.