Mall med kommentarer för ansökan om investeringsmedel ur Landsbygdsprogrammet

 

Bygdegårdarnas Riksförbund

Carina G. Hördegård carina@bygdegardarna.se

 

Bra att tänka på när ni söker investeringsmedel från Länsstyrelsen

till ansökningsblankett för ansökan ur Landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsekontakt

Tänk på att innan ni skriver ansökan, ta kontakt med er länsstyrelse för information och tips.

Ni går in på Jordbruksverkets hemsida där ni loggar in med E-legitimation. Den som söker behöver fullmakt från er förening för att göra detta.

Ni söker hos Jordbruksverket

Ansökan sker digitalt, blanketter hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. www.sjv.se

Ni hittar blanketten under fliken: landsbygdsutveckling, stöd i landsbygdsprogrammet, fritids och idrottsanläggningar (eller annat stöd).

OBS!

Se kommentarerna under de olika rubrikerna som stöd för din ansökan. Texten måste anpassas till just det du/ni söker för och de förutsättningar ni har. Text med kursiv stil hänvisar till de frågor som finns på ansökningsblanketten. Se till att ni sparar när ni skriver i dokumentet, att det är sparat.

  1. Övergripande

Sätt rubrik, namn på ert projekt. Tänk i lite större banor. Om ni t.ex. ska rusta köket kan man sätta följande rubrik med köket som under rubrik. Gör det beskrivande.

Ökat nyttjande av bygdegården – upprustning av kök

Fler exempel: Bygdegården som social mötesplats – upprustning av bygdegården

Attraktiv miljö och ökat nyttjande – en satsning på utemiljön med bl. a lekplats

Tillgänglighet

-akustik och ljud i bygdegården.

Gör bygdegården tillgänglig för alla, tillgänglighet är viktigt i ansökan.

  1. Kontaktpersoner Ange minst två kontaktpersoner med e-post och tel. nummer Handläggarna av ansökan arbetar dagtid och är beroende av att lätt nå någon person. Därför Är det viktigt att ange fler kontaktpersoner förutsatt att fler är insatta i ansökan.

Generella uppgifter om ansökan Rubrik, ge en tydlig beskrivning av projektet i namnet.

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen Här skriver ni er projektplan. Beskriver tydligt vad ni avser att göra. Allt som ni har med i er offert ska stå med här.

Ange slutdatum Tänk på att ta reda på ansökningstid och ärendehanteringstid på länsstyrlen. Tänk även på att er offert ska gälla under hela tiden.

  1. Välj projekt Fyll i de områden som din ansökan berör!
  2. Om projektet Välj län

Generella frågor om projektet Beskriv varför du genomför projektet eller investeringen. Beskriv ert behov av investering. Sätt in er satsning på bygdegården i ett större sammanhang. Om ni ex. ska rusta köket, beskriv hur detta påverkar bygdegårdens användning och betydelse i bygden. Detsamma om ni ska göra en allmän upprustning.

Är projektet en gemensam lösning på området till exempel destinationsutveckling Besvaras med ja eller nej – om ja, beskriv hur.

Kommer du att samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation i samband med din investering? Ja, nämn vilket, tänk på de föreningar som ni har i bygdegården som använder-hyr den. Samverkan stärker ansökan.

Om ni inte kan ange en lokal förening, skriv: Bygdegården är en allmän samlingslokal tillgänglig för alla i bygden, företag, nätverk, organisationer kan nyttja vår samlingslokal.

Kommer investeringen att leda till att verksamheten blir mer energieffektiv? Här kan ni troligen svara ja, en upprustad lokal blir alltid mer energieffektiv.

Kommer projektet att bidra till nya servicepunkter eller samlingslokaler. Här svarar ni givetvis ja. Tänk på att även utemiljön bidrar till utvecklad service.

Utnyttjar din investering ny teknik eller nya metoder? Besvaras endast med ja eller nej

Ange hur många invånare som får tillgång till förbättrad service eller infrastruktur Tänk på att ta upp hela ert upptagningsområde

Vad är den totala anskaffningsutgiften för den investering som du söker stöd för. Ange i kronor.

Utbildning och erfarenhet Vilken kunskap har du eller din organisation som har betydelse för den investering som du söker stöd för? Berätta om tidigare renoveringar – upprustningar som ni har gjort. Skriv vilken kunskap ni har i föreningen men även att det finns erfarenhet hos liknade föreningar i er närhet samt support både på distrikt och förbund.

Vilken erfarenhet har du eller din organisation som har betydelse för den investering som du söker stöd för? Min organisation ”Bygdegårdarnas Riksförbund” har stor erfarenhet av dessa investeringar. Från dem kan vi få support, kunskap och hjälp. Det blir ett bättre, utökat nyttjande av fräscha lokaler.

  1. Utgifter

Lista era utgifter!

Har projektet andra deltagare med relevant kunskap och erfarenhet?

Beskriv den kunskap som finns i er bygd. Samt kunskap i näraliggande bygdegårdar, distrikt och förbund.

Målgrupp Ange vilken målgrupp som ni vill att projektet ska bidra till på längre sikt. Gynnar hela vår bygd, alla typer av målgrupper barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, nya svenskar etc. Bygdegården är öppen för alla att nyttja.

Mätbara mål för projektet Ange mätbara mål som ni vill att projektet ska bidra till på längre sikt Det kan vara Fler egna aktiviteter idag xx Mål xx Ökad uthyrning idag xx Mål xx Fler serviceerbjudanden idag xx Mål xx Fler medlemmar idag xx Mål xx Lägre energikostnader Fler besökare Bättre tillgänglighet

Beskriv vad som händer efter projektet Vad händer efter projektet? Koppla era svar till målen ovan Vi hoppas kunna starta xx verksamhet Exempel: Med ett nytt kök kommer vi att öka vår uthyrning. Vi hoppas också kunna erbjuda någon person som vill pröva sina idéer på ett företag i lokaler hos oss Vi hoppas att nå ut till nya målgrupper. Den erfarenheten har många bygdegårdar i landet som rustat sina lokaler. Vi breddar vårt upptagningsområde. Investeringen utvecklar bygdegård och bygd, höjer attraktionskraften.

Hur ska ni förvalta och dra nytta av investeringen? Se svar ovan. Vi gör varje år en årlig genomgång av bygdegården för att se till att vi har en fräsch och tillgänglig bygdegård. Åtgärder vidas när så krävs.

Miljödiplom. Vår förening har arbetat med miljöfrågorna och har förbundets miljödiplom 1, 2 och 3 (ange vilka diplom ni har).

Vi samarbetar med Bygdegårdsförsäkringen och ser till att vi har en säker bygdegård. Vi har larm och vattenlås.

Andra söka och beviljade stöd? Under raden Har din verksamhet fått annat statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd under de senaste tre beskattningsåren. Tänk på om ni fått stöd via Boverket, Leaderpengar eller kommunalt investeringsbidrag (ej kommunalt drifts och verksamhetsstöd). Om ja, ange detta.

Bilagor? Protokollsutdrag om att du är utsedd av föreningen att söka stödet. Fler bilagor?

Lycka till med er ansökan!