Bakgrundsbild

Att söka investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Möjlighet för bygdegårdsföreningen att söka investeringsstöd hos länsstyrelsen

Målsättningen med detta arbetsmaterial

Bygdegårdarnas Riksförbund vill bidra till att underlätta för föreningar som finns i orter med mindre än 3 000 innevånare att ansöka om investeringsstöd till länsstyrelsen.

Börja med att läsa igenom stödmöjligheter

Fokusera på vilka delar inom åtgärdsområdena, Idrottsanläggningar och samlingslokaler, Rekreation och turism, natur och kulturmiljöer, samt småskalig infrastruktur som kan vara intressanta för er förening att söka medel till. När Ni kommit fram till att Ni vill ansöka, registrera en ansökan hos Jordbruksverket, adress se nedan. När ansökan registrerats kan kostnader som uppstår under arbetet med ansökan tas med i den slutliga ansökan. Förutsätter att ansökan beviljas. Finns frågeställningar om stöd kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Om mallen

Bygdegårdanas Riksförbunds målsättning med hjälpredan är att underlätta för intresserade föreningar att ansöka om investeringsstöd. Innehållet i hjälpredan skall ses som förslag på text. Observera att det är mycket viktigt att den lokala föreningen anpassar texten till den lokala situationen och överför den text i mallen som föreningen vill ta med. Texten i mallen överförs till den digitala ansökan som lämnas in till länsstyrelsen. För att kunna göra ansökan krävs e-legitimation. Ansökan måste undertecknas av behörig person i föreningen, fullmakt behövs för denna person (ordförande, firmatecknare eller dylikt).

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod

Har ni funderingar och frågor, kontakta er Länsstyrelse. Ni är också välkomna att höra av er till bygdegårdsdistriktets landsbygdsansvarige och till mig på förbundet.

Lycka till i arbetet!

Med vänliga hälsningar

Bygdegårdarnas Riksförbund Carina G. Hördegård

carina@bygdegardarna.se

Tfn: 08 440 51 95, 070 53 220 68

Hjälpreda till föreningar för att ta fram underlag till investeringsstödsansökan

Tänk på

Att arbetet med att ta fram underlag inom de olika områdena kan fördelas på olika personer.

Börja med att berätta om föreningen och bygden

Kortfattat om föreningens verksamhet, organisationen, tankar om framtida utveckling, om bygden och föreningens roll för bygden i nuläget och i framtiden.

Organisering av genomförandet

Kanske bildas en speciell arbets/projektgrupp. Viktigt att pröva om möjliga samarbetsformer finns med andra föreningar, organisationer, företag och kommunen och dess planer. Ange att Ni försöker få arbetet att ansluta till de planer som finns inom offentlig verksamhet och hos andra ideella och privata aktörer.

Beskriv investeringen

Varför vill föreningen genomföra investeringen. Här kan man gärna lyfta in att föreningen har som mål att investeringen/arna skall bidra till att utveckla hembygden i ett helhetsperspektiv. Beskriv därefter mera noggrant vilken eller vilka investeringar som skall genomföras. Om det är möjligt så låt gärna investeringarna peka mot att föreningen har ambitioner som stärker intresset för bygdens invånare, att kunna finnas på bygdegården. Glöm inte utemiljön. Ta fram ritningsunderlag och offerter.

Budget och finansiering

Kostnaderna för projektets genomförande och dess finansiering. Bilägg i den slutliga ansökan föreningens årsredovisning för föregående år och den resultatbudget som föreningen nu jobbar efter. Beskriv gärna hur den tänkta investeringen påverkar framtida resultatbudgetar. OBS: För att så långt som möjligt undvika eventuella likviditetsproblem under genomförandet av investeringen, så är det viktigt att man i den slutliga ansökan anger önskemål om periodisk utbetalning under projekttiden.

Tidplan o slutdatum

Med stor sannolikhet kan inte genomförandeperioden vara längre än tre år.

Målgrupp

Här kan omnämnas följande. Investeringen/arna som avses genomföras skall så långt som möjligt vara öppen för alla åldersgrupper, kön och etniska grupper. Detta gäller också målgrupperna, andra föreningar, organisationer, företag samt för aktiviteter inom offentlig sektor.

Arbetssätt

Ange om Ni så tycker; att arbetet kommer att genomföras med bred möjlighet till medverkan från olika intressenter. När investeringen färdigställts så ska ambitionen vara att en fortlöpande dialog med flera olika parter ska utgöra underlag för verksamhetens genomförande både på kort och lång sikt. Särskild hänsyn skall tas till ungdomars medverkan

och att verksamheter knutna till investeringen/arna genomförs på ett sätt som tar hänsyn till miljön, jämställdhetsaspekten och stimulerar till invandrarnas möjligheter att delta.

Målsättningen

Fundera på om följande meningar kan vara en del i ansökan. Målsättningen är att investeringen/arna kan utveckla möjligheter att på lång sikt bidra till att föreningens verksamhet kan utvecklas och därmed bidra till att stärka bygdens attraktionskrafts- och tillväxtmöjligheter. På så sätt bidra till att invånare vill bo kvar och att intresset för inflyttning ökar, att lokalt företagande kan utvecklas och nya företag etableras.

Resultaten på lång sikt

Det är av stor betydelse att ovan nämnda målsättning med investeringen/arna kan tas tillvara på lång sikt.

Ange andra åtgärder föreningen vill tillföra

Avslutning

När Ni är klara överför den för er framtagna text till den digitala ansökningsblanketten. Hittar Ni inte blanketten så kontakta länsstyrelsen. När ansökan lämnats in så ta gärna kontakt med länsstyrelsen och ställ frågan när ett beslut kommer att tas.

Lycka till i arbetet!