Arrangörsstöd regler

Inom Västra Götalandsregionen, administrerat av de tre bygdegårdsdistrikten Skaraborg, Sjuhärad och Västra.

Arrangörsstödets användning regleras dels utifrån de riktlinjer som Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen fastställt, dels genom de tillämpningsregler som de tre bygdegårdsdistrikten fastställt.

A: Riktlinjer för offentligt arrangörsstöd enligt Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Inriktning:

Offentliga kulturarrangemang med professionella aktörer inom alla konstområden och genrer.

Prioriterat är:

Arrangörer som står utanför de etablerade arrangörsnätverken, t.ex. unga arrangörer, invandrarföreningar, föreningar och sammanslutningar som inte i huvudsak ägnar sig åt kulturaktiviteter, eller genreinriktade arrangörer som vill bredda sitt arrangörskap.

Arrangemangets syfte skall vara:

∗ nå nya publikgrupper

∗ etablera nya spelplatser/kulturarenor, eller aktivera de som finns på landsbygd eller i förorter för att på sikt uppnå kontinuitet och långsiktighet

∗ beakta Västra Götalandsregionens intentioner avseende tillgänglighet

∗ pröva nya former av experimentell och tvärkulturell karaktär

∗ uppnå bred samverkan inom kommunen/orten t.ex. med studieförbunden

B: Tillämpningsregler som de tre bygdegärdsdistrikten fastställt.

Syfte:

Stödet skall vara ett stöd för att våga och kunna satsa på kulturell verksamhet.

Regler och förutsättningar:

∗ Stödet är ett förlustbidrag och är begränsat till 15 000 kr per arrangemang.

∗ Ansökan sker på blankett ”Ansökan om arrangörsstöd” senast fyra veckor innan arrangemanget genomförs.

∗ För att få del av stödet skall det följa kulturnämndens riktlinjer samt vara godkänt av Bygdegårdsdistriktens handläggare innan arrangemanget genomförs.

∗ Det är en fördel att ha samarbetspartners, t.ex. studieförbund, teaterförening, LRF, Hembygdsförening, kyrkan, frikyrkan, idrottsrörelsen, lokala utvecklingsgrupper etc.

∗ Entréavgift skall tas ut i paritet med andra arrangörer, för vuxna minst 100:- och för barn/ungdom minst 50:-.

∗ Stöd för arrangemang som i ansökan saknar intäkter eller att intäkterna är angivna till 0:-, beviljas ej.

∗ Stöd för arrangemang som redan i ansökan har ett stort förväntat underskott beviljas endast i undantagsfall efter att motivering erhållits.

∗ Stödet kan utges för högst tre förlustarrangemang per år och förening.

∗ Stödet lämnas under förutsättning att det finns några pengar kvar att fördela.

∗ Redovisning skall ske senast fyra veckor efter arrangemanget via formuläret ”Redovisning/Rapport för beviljat arrangörsstöd”. Gäller även om arrangemanget går med vinst. Viktigt för redovisningen gentemot Kulturnämnden i Regionen.

∗ Utbetalning sker till arrangerande förening alternativt medarrangör.

* Nytt från år 2023 är att man kan ta med normalhyreskostnaden för bygdegården i arrangemangskostnaden. Dock max 3000 kr.

Upplysningar:

Frågor gällande arrangörsstödet besvaras av bygdegårdsdistriktens handläggare:

Christer Gyllander
Prästgårdsgatan 4
462 69 Frändefors
Mobil: +46 70-328 09 64
christer@gyllan.se

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se