Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten.

Medlemmar har varit
Ordf              Sven Hellberg
Sekr               Katarina Fransson Rimtorp
Kassör           Helene Cardell
Ledamot        Anders Söderberg
Marlene From
Kjell Söderberg
Suppl             Ethel Bergman
Stanley Fryxell
Anita Nordin

Uthyrning
16 uthyrningstillfällen till både föreningar och enskilda personer.

Medlemmar
Medlemslistan har reviderats med en del strykningar och kan anses aktuell nu. Den är sorterad ”byavis” Östbygdens medlemmar. Övriga boende utanför Östbygden finns på en egen lista. Under hösten lade vi ett blad i postlådorna med information om kommande program på bygdegården samt en försynt uppmaning att betala in medlemsavgiften på endast 50 kr/person. Barn i familjen gratis. Så gott som alla bybor har betalat och merparten av de övriga. Totalt antal medlemmar 156.

Aktiviteter
Jan                 Familjedag med Ironman illusionist
Febr               Årsmöte
April              Valborg och medlemslotteri
Maj               Travkväll
Maj               Stiko Per Larsson vandrande trubadur med insamling till SOS barnbyar
Maj               Städdag
Juli                 Musikcafé med Bitte och Attmarband
Okt                Höstmarknad
Nov                Påbörjade studiecirklar med Vuxenskolan i dels bygdeforskning dels
släktforsning samt två tillfällen med Hälsinglands Sparbank om hur man
sköter sina bankärenden på datorn. Studiecirklarna fortsätter till våren.
Dec                Musikcafé Trio me´Gunda och Matfors Ukulelegrupp.

Övrigt
Utescenen har kommit på plats och invigdes i samband med sommarcaféet den 30 juli.
Inför detta inköptes ett s k partytält så publik kan sitta under tak. Diverse el installationer har gjorts speciellt utomhus och säkringarna har dragits ner till 16 ampere. Wifi har installerats genom glesbandet. Heter glesband harv och har lösen bygdegard. Ett bidrag från vår bank delfinansierade detta. Vi har fått viss täckning för driftkostnader genom kommunen. Några kondoleanser har också bidragit till ekonomin.

Hemsida och facebook liksom utskrift av brevlåde- och anslagstavleinformation har som vanligt hanterats av Katarina. Hon annonserar också våra evenemang i ST guidens papperstidning och nätupplaga. Uthyrningen har Marlene haft hand om och Kjell Sjölund har plogat under årets början medan Anders och Kjell plogat under hösten.