Stadgar Forsmanfonden

STADGAR  för Forsmanfonden           

Till gagn för Flästa/Forneby/Norränge bygden 

 

 • Förvaltning.
  Styrelsen i Västerbackens Bygdegårdsförening(nedan kallad Styrelsen) ansvarar för att Forsmanfondens (nedan kallad Fonden) tillgångar förvaltas och särredovisas i föreningens bokföring.  

 

 • Ändamål.
  Fondens ändamål är att ge ekonomiskt bidrag till personer, projekt, aktiviteter, utrustning mm som ärtill nytta och glädje för bygden och/eller boende i byarna FlästaForneby och Norränge i enlighet med grundarens, Julius Forsmans, önskemål.  

 

 • Behandling av ansökningar.
  Styrelsenbedömer, behandlar och beslutar med enkel majoritet om bidragsansökningar ställda till Fonden. Ansökan skall vara skriftlig och kan lämnas in till Styrelsen när som helst under året. Varje ärende behandlas enskilt i fråga om beviljat belopp. Såväl enskilda personer som föreningar kan erhålla bidrag. Bidragsmottagare är skyldig att inom föreskriven tid avge redovisning. Styrelsen kan även utdela bidrag efter egna förslag. 

 

 • 4Förvaring avFondensmedel 

          Fondens tillgångar får icke sammanblandas med egendom tillhörig annan.             Medlen ska finnas på eget bankkonto. 

 

 

 • Fondensräkenskaper

Räkenskaperna redovisas i bokslut för Västerbackens Bygdegårdsförening. 

 

 • Ändringar av stadgarsamt upplösning
  Dessa stadgar kan endast ändras vid Västerbackens Bygdegårdsförenings årsmöte. För Fondens upplösning krävs beslut vid ordinarie årsmöte samt vid extra årsmöteFondens innestående medel skall då betalas ut till verksamhet eller till annan fond/stiftelse med ändamål liknande § 2 ovan.  

Dessa stadgar är antagna vid Västerbackens Bygdegårdsförenings årsmöte  

den 23 februari  2016