Bakgrundsbild

Allmänna bestämmelser Båthamnen

 Allmänna bestämmelser för båthamnen vid Skeppstan, Arbrå 

Gällande från 2020-12-31

 

 1. Båthamnen och dess båtklubb (nedan kallad Klubben) utgör en del av Västerbackens Bygdegårdsförening med org nr 802414-9083 (nedan kallad Föreningen). Innehavare av båtplatser (nedan kallad Abonnent) utser genom årliga val en hamnkommitté som i inom sej utser en hamnfogde. Dessa val fastslås vid Föreningens årsmöte. Klubbens tillgångar tillhör Abonnenterna som även styr klubbens verksamhet och dess ekonomi. Klubbens bokföring sköts av Föreningens kassör och Klubbens bankkonto och kassa ska hållas åtskild från Föreningens ekonomi.
 2. Abonnent skall vara medlem i Föreningen. Medlemsavgift till Föreningen skall vara betald senast 1maj  för kommande säsong och insatt på bankgiro 5680-3349 eller Swish nummer 123 618 91 61.
  Information om medlemsavgift  finns på:  bygdegardarna.se/vasterbackens
 3. Den inbetalda kontantinsatsen avskrivs med 200kr/år.
  Avskrivningen sker den 1 januari. När båtplatsens värde är avskriven ner till 1400kr görs inga fler avskrivningar.
 4. Årsavgift för båtplats är 950kr. Om Abonnent deltar vid vårarbete återbetalas Om Båtplats-brukaren deltar vid höst arbete, återbetalas  300kr. Årsavgiften skall vara betald senast den 1 maj för kommande säsong och insatt på föreningens bankgiro 5680-3349 eller nummer 123 618 91 61.
  Båtplats ägare = Abonnent.
  Båtplatsbrukare = Den som använt båtplatsen under säsongen.
 5. Abonnent bör vara Klubben behjälplig då bryggan ställs i ordning både för sommaren  samt arbetsdagar enl överenskommelser. Båtplatsbrukaren bör alltid närvara vid höstarbetena . Möjlighet till alternativ till vår- eller höstarbete (annan arbetsuppgift , materiel inköp, städning , fika, fest, mm) finns efter samtal med hamnfogde.
 6. Det är Klubben som tilldelar båtplats till abonnenten årligen.
 7. Kodad nyckel till hamnanläggningen utkvitteras av abonnenten. Om nyckel måste ersättas är kostnaden 500kr.
 8. Abonnenten skall meddela i sms grupp och ringa till hamnfogde senast sista juni om man blir sen i med båten till bryggan. Abonnenten får ej själv hyra ut sin båtplats i så kallad andra hand. Andrahandsuthyrning administreras endast av båtkommittén. Båtplatsen hyrs ut automatiskt i andrahand om ingen båt står på platsen före 1 juli. Ersättning till Abonnenten om båtplatsen blir uthyrd i andrahand är 600kr(Regleras med insättning på konto )Andrahandshyraren betalar 1000 kr för en säsong . Andrahandsuthyraren bör närvara vid höstarbete . Om Andrahandsuthyraren deltar vid höst arbete  återbetalas 300kr . Vid Andrahandsuthyrning behöver ej Abonnent närvara vid höstarbete samt det utgår ingen ersättning för höstarbete till Abonnenten .
 9. Nyckel för båtägare som hyr i andrahand tillhandahålls av föreningen . Om nyckel måste ersättas är kostnaden 500kr.
 10. Båten skall vara förtöjd vid bryggan så att intilliggande båtar och anläggningen ej skadas. Endast bom som godkänts av Klubben får användas. Båtägare är skyldig att under avtalstiden hålla båten betryggande försäkrad inklusive ansvarsförsäkring . Båtplats får endast användas för den typ av båt som anges i båtplatsavtalet .
 11. Bryggan ställs i ordning en dag i maj och tas upp sista söndagen i september. Upptagning av kvarglömd båt bekostas av abonnenten.
 12. Parkering av bilar skall ske på badplatsens parkering.
 13. Tankning av båtar får ej ske på annan plats än vid speciellt avsedd tankbrygga. Vattenskidåkning får bara ske från speciellt avsedd vattenskidbrygga. Båtsopor och latrin får inte lämnas i hamnområdet eller kastas i på badet uppställda soptunnor.
 14. Korttidshyra av båtplats per vecka kostar 250 kr per påbörjad vecka ( om plats finnes ) max 1000/ för en säsong.  Veckohyrning redovisas av om perioden första maj till sista juni . Och första juli till sista oktober .
 15. Om Abonnent inte utnyttjar sin plats under 3 år har båtkommittén möjligheten att säga upp rätten till denna plats. Abonnent kan få ställa sig i en förturskö i 3 år.
 16. Båtplatsavtal kan överlåtas till bröstarvinge i samråd med båtkommittén.
 17. Vid en ev. upplösning av Klubben skall dess tillgångar / skulder fördelas jämnt mellan de personer som då är innehavare av båtplatsavtal. Om ej majoritetsbeslut kan träffas om fördelningen mellan dessa innehavare skall eventuella tillgångar tillfalla Föreningen.
 18. Vid röstning gäller följande 1 röst/båtplats abonnent.
 19. Dessa bestämmelser uppdateras årligen och den gällande versionen är uppsatt vid båthamnen.