Personuppgifter

GDPR (Dataskyddsförordningen)

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen Stortorpsparken behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till information som vi nu tillhandahåller dig.

Föreningen Stortorpsparken är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du söker medlemskap eller blir medlem
  • du registreras som kontakt, såsom underleverantör, kund eller i annan roll
  • du skickar e-post till oss
  • Föreningen Stortorpsparken, org nr: 815601-0244, upplåter lokaler, som nedan kallas “Tjänsten”. Föreningen Stortorpsparken är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Medlemskapet i Föreningen Stortorpsparken är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Föreningen Stortorpsparken behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter vi behandlar om dig är:

  • Medlemsnummer
  • Namn
  • Födelsedata eller personnummer
  • Adress
  • E-postadress samt
  • Telefonnummer/mobiltelefonnummer

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Föreningen Stortorpsparken är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Föreningen Stortorpsparken har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Vi sparar också personuppgifter i samband med att du skickar e-post till oss. Vilka personuppgifter som sparas i samband med e-post beror på i vilket sammanhang och vilket innehåll e-posten har som skickats till oss.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för att Föreningen Stortorpsparken samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem eller kund är för att kunna tillhandahålla Tjänsten och fullgöra åtaganden gentemot dig enligt medlemsstadgarna. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig och administrera ditt medlemskap, för statistiska ändamål och för att informera dig om vår verksamhet och annan information som vi bedömer är viktig för dig som medlem eller annan kontaktperson, att känna till.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Personuppgifter delas med Sveriges Bygdegårdars Riksförbund samt Huddinge kommuns föreningsregister. Dina uppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Föreningen Stortorpsparken samarbetar med för nödvändig behandling för Föreningen Stortorpsparkens räkning.

Tidningen Bygdegården är SBR:s medlemstidning och dina uppgifter kan användas för tidningsdistribution.

Vi kan vid behov lämna ut dina adressuppgifter till Postnord för eventuella utskick.

Föreningen Stortorpsparken delar inte uppgifter till andra utomstående organisationer än ovan angivna.

 

Rätten att bli glömd

Föreningen Stortorpsparken behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem, leverantör eller kontakt hos oss.

Medlemsuppgifter kommer att avskiljas i samband med att medlemskap upphör. När en medlem avslutar sitt medlemskap finns uppgifter kvar en tid men är dolda till de raderas slutgiltigt.

Medlemsuppgifter och andra personuppgifter raderas regelbundet när de inte längre används.

Orsak till att behålla medlemsuppgifter kan till exempel vara att det finns obetalda hyresavgifter eller ej återlämnade nycklar. Föreningen Stortorpsparken kommer då endast fortsätta lagra medlemsuppgifterna till dess medlemsavtalet upphört korrekt enligt gällande stadgar.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan be om att få ett utdrag ur våra register om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta info@stortorpsparken.se.

 

Om Cookies

Föreningen Stortorpsparken använder sig av cookies på hemsidan www.stortorpsparken.se. Dessa används för att lagra uppgifter om besökaren och besöket på hemsidan. Inga uppgifter lagras som kan identifiera besökaren, utan enbart vilka sidor som besöks och hur länge besöket varat mm.