Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

Den första föreningsgården kom till när stadsdelen Larsberg byggdes på 1960-talet. Då var det Lidingö stad som var gårdens huvudman.

Föreningsgården blev snart känd över hela Lidingö och utnyttjades av allt fler föreningar och sällskap. År 1995 beslutade emellertid kommunfullmäktige att lägga ned Föreningsgården och säga upp hyresavtalet med fastighetsägaren. Detta väckte reaktioner hos enskilda kommunpolitiker liksom hos flera föreningar, och föranledde en hel del skriverier i Lidingö Tidning. SPF Lidingöskeppets ordförande, Hans von Oelreich, skrev då till de drygt 30 föreningar som då nyttjade Föreningsgården för att undersöka intresset för att bilda ett förbund av föreningar, ett Föreningsråd, med uppgift att ta sig an föreningarnas lokalbehov. Brevet mötte positivt gensvar och i april 1996 kunde Föreningsrådets konstituerande medlemsmöte hållas. Grundare av Föreningsrådet var 36 föreningar, som då representerade 13 581 personliga medlemmar.

Parallellt med föreningsdiskussionerna hade förhandlingar förts med John Mattson Fastigheter och Lidingö stad. De ledde till att det nybildade Föreningsrådet 1 oktober 1996 inträdde som kontraktspart med John Mattson och tog över stadens ansvar för Föreningsgårdens lokaler.

Lidingö stad åtog sig samtidigt att hålla personal i Föreningsgården samt att stå för viktig administration och föreningsservice i form av kopiering, tryckning, bokning, nyckelutlämning, lokaltillsyn, fakturering, cafeteria m.m.

De 1996 ingångna avtalen har vid olika tillfällen omförhandlats eller förlängts och tillämpades fram till halvårsskiftet 2012 med i huvudsak oförändrat innehåll.

Den byggnad där första Föreningsgården låg blev med tiden allt mer i behov av en genomgripande renovering och i juni 2011 sades hyreskontraktet upp. Samtidigt erbjöd sig John Mattson Fastighets AB att bygga om en nedlagd ICA-butik så att den skulle kunna bli en ny föreningsgård. Det blev inledningen till intensiva förhandlingar mellan Föreningsrådet och John Mattson, förhandlingar som snart övergick i ett gemensamt projekteringsarbete. Med hjälp av investeringsbidrag från Boverkets medel för stöd till allmänna samlingslokaler och ett bidrag från Lidingö stad har de flesta av önskemålen från planerings- och projekteringsarbetet kunnat förverkligas i de lokaler som från hösten 2012 är den Nya Föreningsgården.

 

I Nya Föreningsgården är mycket av idéer och verksamheter sig lika från gamla Föreningsgården. Ett viktigt undantag är dock att Lidingö stad inte längre anser sig kunna stå för bemanning med tillsyn, kopiering etc. utan detta försöker föreningslivet nu själv ta hand om i den Nya Föreningsgården.