Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Stadgar

Här finner du stadgarna som styr vår verksamhet. Senaste versionen antogs under 2021.

Här finns stadgarna som nedladdningsbar pdf

1 § Föreningens namn

Föreningens namn är Uppgränna Byalag, nedan kallat Byalaget. Uppgränna Byalag bildades den 18 mars 2001 och är en ideell förening. Byalagets verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret.

2 § Byalagets syfte

 • att på ett varsamt sätt vårda byns natur, traditioner, värna dess kulturvärden samt verka för bevarande.
 • att initiera och genomföra projekt med inriktning på aktivitet och gemenskap.
 • att verka för utveckling som gynnar de boende och ger byn attraktionskraft.
 • att initiera och driva verksamhet i de lokaler eller platser Byalaget förfogar över.

3 § Medlemsvillkor

Som medlem i Byalaget välkomnas var person med intresse för Uppgränna by och dess angelägenheter och som förbinder sig att verka för Byalagets syften.

4 § Byastämma

Kallelse till byastämma ska minst 14 dagar före stämman tillställas medlemmarna. Ordinarie byastämma ska hållas minst en gång årligen senast den 28 februari. Den ordinarie byastämman ska behandla följande obligatoriska ärenden.

 • Val av stämmans ordförande, sekreterare samt två protokollsjusterare,
 • Byarådets verksamhetsberättelse,
 • Byskattmästarens redogörelse för räkenskaperna samt revisorernas berättelse,
 • Beviljande av ansvarsfrihet för byarådet,
 • Bygäldens storlek,
 • Val till styrelse, kallad Byaråd, bestående av
  • en byfogde (ordförande) för ett år,
  • nio rådsmedlemmar växelvis för två år,
  • två revisorer för ett år,
  • en revisorssuppleant för ett år och
  • två valberedare för ett år.

Extra byastämma hålls om byarådet finner det påkallat eller om minst 25 röstberättigade medlemmar skriftligt begär det. Två på varandra följande byastämmor kan ej hållas med mindre än att en månad har förflutit mellan.

Medlem över 18 år som har betalat den årliga bygälden har en röst. Varje medlem som närvarar kan dessutom rösta för maximalt en medlem som inte närvarar mot uppvisande av fullmakt. Fullmakter ska, för att gälla, vara inlämnade till sittande byaråd före det att byastämman påbörjas. Medlem som ej har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Byaråd

Byarådet, som är föreningens styrelse, fungerar som förberedande och verkställande organ för byastämman och har befogenheter att på ett omdömesgillt sätt och efter bästa förmåga handlägga de ärenden som byastämman beslutar, eller som bedöms gynna byalagets syfte.

Byarådet utser bland rådsmedlemmarna vice byfogde, byskattmästare samt byskrivare. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst utfallet. Byarådet får utse den eller de som, förutom byarådet i dess helhet, får företräda föreningen.

Byarådet förfogar årligen över ett belopp motsvarande 2 basbelopp. Utgifter eller ekonomiska åtaganden utöver detta belopp ska beslutas av stämman.

Byarådet ska senast 20 dagar före ordinarie byastämma överlämna redovisningshandlingar till revisorerna.

6 § Revisorer

De utsedda revisorerna ska granska Byalagets räkenskaper och byarådets förvaltning.

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie byastämma.

7 § Bygäld

En årlig bygäld tas ut. Beloppet för nästföljande år bestäms på den årliga byastämman. Bygäld ska erläggas senast en månad efter ordinarie byastämma.

8 § Stadgeändringar och upplösande

Byastämman äger rätt att ändra stadgar samt att upplösa föreningen. Beslut om stadgeändring eller upplösande kan enbart fattas om ärendet utlysts i kallelsen till stämman.

Fråga om byalagets upplösande ska fattas av två på varandra följande ordinarie byastämmor. Vid ett eventuellt upplösande går byalagets tillgångar till Uppgränna samfällighets­förening eller till annat ändamål, som gynnar Byalagets ändamål och som beslutas på den sista stämman.

 

Omstående stadgar är enhälligt antagna och fastställda av byastämman den 13 juni år 2021. Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar.