Bakgrundsbild

Ett levande kulturhus

Under slutet av 1900-talet var aktiviteten på bygdegården under ett antal år på nedåtgående samtidigt som själva byggnaden blev i allt större behov av underhåll och reparationer, men ekonomiska medel för förbättringsarbete saknades. Ansvarig styrelse under 2000-talets första decennium såg bygdegårdens fortlevnad som angelägen och hade ambitionen att åter öka aktiviteten på gården och att åtgärda fastigheten. Styrelsen sökte en nystart och ett koncept som kunde svara upp emot båda dessa ambitioner. Man ville fortsätta med, och gärna förstärka, bygdegårdens roll som ett nav i bygdens utbud av kultur och sökte ett svar på hur skulle detta kunna kombineras med en aktivitet som också gav inkomster till föreningen.

Jan Eliasson
Jan Eliasson gästade bygdegårdens samtalskvällar 2018.

Till sommaren 2009 växte en idé fram som skulle kunna främja båda dessa syften. Styrelsen beslutade att en gång/vecka under sommaren erbjuda en aktivitet som man döpte till »Samtalskvällar« och för att locka en bred publik skulle man vända sig till kulturpersonligheter inom olika områden. Man var överens om att begreppet kultur i sammanhanget skulle ha en mycket bred definition och omfatta »allt«, från att föreläsa/berätta/samtala kring samtalarens dagliga verksamhet som till exempel fiske eller fårskötsel, över bagare, hantverkare och designers, till mer traditionella kulturbärare som författare, bildkonstnärer med mera. De som tillfrågades skulle ha en tydlig anknytning till Gotland antingen som fast boende eller deltidsgotlänningar. Och de skulle komma för att de blev inspirerade av möjligheten att kommunicera med en intresserad och engagerad publik, inget arvode utgår.

Publik
Välbesökta samtalskvällar på sommaren.

Konceptet blev en succé. Under alla somrar sedan starten (med undantag för pandemiåret 2020) har vi kunnat erbjuda ett fantastiskt sommarsamtalsprogram och publiktillströmningen har varit imponerande, begreppet »Samtalskvällar i Östergarns bygdegård« har etablerats och lockat en mångfacetterad publik från när och fjärran. Besökarna har betalat en låg inträdesavgift och intäkterna har oavkortat gått till utveckling av bygdegårdens verksamhet. Vi har kontinuerligt kunnat genomföra olika förbättringsinsatser såsom reparationer och uppdaterad teknik för såväl musik som teater och, inte minst, film.

Musikkväll
Musikkvällar i samarbete med Gotlandsmusiken.

Bygdegården har blivit alltmer »användbar« och till följd av detta har aktiviteten på gården ökat även på vinterhalvåret. Vi har etablerat ett kontinuerligt samarbete med Gotlandsmusiken och Gotlands Länsteater som båda regelbundet framträder på bygdegården med konserter och teater. På sommaren visar föreningen, i egen regi, sedan flera år film varje vecka, både för barn och vuxna, och på vinterhalvåret erbjuder Östergarns Kulturförening månatliga föreställningar av bra filmer, ibland också med mat.

En annan uppskattad årlig begivenhet, som föreningen inbjuder till, är Valborgsmässoelden på Östergarnsberget med efterföljande samvaro i bygdegården med vårtal, kaffe, hembakta kakor och lotterier samt traditionell vårkonsert av Kräklingbo Manskör.

Valborgsmässoelden på Östergarnsberget.

Det allt bredare utbudet inspirerade föreningens styrelse till den långsiktiga ambitionen att göra Östergarns Bygdegård till ett kulturcentrum på östra sidan av ön. Som ett led i detta påbörjades ett arbete för att omvandla föreningen från en ekonomisk förening med andelsägande till en ideell förening. Efter flera år av diskussioner och kämpande med juridik och andra »krångligheter« kunde beslut fattas och ombildningen genomföras. Den nya föreningen fick ett nytt namn, uppdaterade stadgar och en ny logga

Katarina Michanek
Ordförande

Texten är hämtad ur Östergarn. En sockenbok. Del 1 (2022). I sockenboken kan man även läsa om barnteaterverksamheten, danskvällarna och bion i bygdegården. Om bygdegårdens äldre historia kan man läsa här.