Bakgrundsbild

Stadgar

Stadgar för Östergarns Bygdegård Kulturhuset antagna vid föreningsbildandet 20 november 2016 (reviderade vid årsmöte 27 februari 2022)

1. Namn

Föreningens namn är Östergarns Bygdegård Kulturhuset

2. Ändamål

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram. För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

3. Hemvist

Föreningen skall ha sin hemvist på Gotland, Östergarn.

4. Inträde

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

5. Avgifter och medlemskap

Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs avårsmötet.

6. Uteslutning

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syftenkan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till årsmötets prövning.

7. Organ

Föreningens organ

 1. Årsmöte, beslutande
 2. Styrelse, verkställande
 3. Revisorer, granskande

8. Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 mars.

Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

9. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll samt vid behov vara rösträknare under årsmötet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelse
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om ersättning till styrelsen, revisorer
 12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 13. Val av ordförande i föreningen, mandatperiod 1 år
 14. Val av övriga styrelseledamöter, mandatperiod 2 år
 15. Val av två revisorer varav en sammankallande samt en ersättare, mandatperiod 2 år
 16. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 17. Val av ombud till övriga föreningar.
 18. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 19. Styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret
 20.  Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 21. Framställningar och förslag från styrelsen, riks-eller distriktsorganisation eller från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 22. Val av valberedning minst tre personer varav en sammankallande
 23. Vid årsmötet väckta frågor
 24. Mötets avslutande

10. Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske genom personlig kallelse via e-post eller brev senast tre veckor före stämman samt anslås på lämpliga platser.

11. Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

Kallelse till extra årsmöte skall ske genom personlig kallelse via e-post eller brev senast två veckor före stämman samt anslås på lämpliga platser.

12. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter.

13. Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder när ordföranden i samråd med styrelsen finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

14. Styrelsens beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

15. Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress samt e-post.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

16. Teckningsrätt

Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

17. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 3 veckor före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

18. Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av årsmötet utsedda revisorer.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

19. Ändring av föreningens stadgar samt likvidation

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall för att vara gällande på det senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

20. Upplösning

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal ideell sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ladda ner stadgan som pdf