Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Brandskydd för hyresgäster

Här redovisas vilka brandskyddsregler som gäller för Bjursnäs bygdegård. Bästa sättet att undvika brand är att arbeta förebyggande. Läs därför åtgärderna nedan.

Åtgärder vid brand
Rädda   de som är utsatta för direkt fara.
Varna   andra i byggnaden, påbörja evakuering.
Larma   genom att ringa 112.
Släck    branden om möjligt, men utsätt dig inte för fara. 
Stäng   dörrar och fönster till det utrymme som brinner.

Förebyggande åtgärder att följa:

 • Ta inte in fler gäster än vad lokalen är avsedd för, dvs. 550 personer.
 • Utrymningsvägarna är markerade med gröna skyltar. Dessa ska vara upplåsta, fria från inredning och föremål, samt framkomliga i hela sin bredd.
 • Tillfällig lagring av sopor- och återvinningsmaterial sker inte i utrymningsvägarna. Sopor och återvinningsmaterial placeras utanför köksentrén.
 • Om möjligt informera besökare/gäster om var utrymningsvägarna finns.
 • Ytor i anslutning till byggnaden som kan påverka utrymningen vintertid ska vara snöröjda och sandade.
 • Om möbleringen består av uppställda stolar ska det finnas tillräckligt utrymme mellan dessa för att kunna utrymma lokalen.
 • Bygdegårdens samlingsplats finns markerad vid infarten till parkeringen.
 • Dekorationer ska vara svårantändliga.
 • Som hyresgäst ska du veta var släckningsutrustningen finns och kunna hantera den. Läs instruktionen på släckaren på förhand så du inte behöver göra det i en stressande brandsituation.
 • Placera ljus och marschaller på säker plats och säkert underlag. Fundera på om det är lämpligt att ha levande ljus inomhus eller om annat alternativ kan väljas istället.
 • Använd inte fyrverkerier inomhus.
 • Använd inte rökmaskin inomhus.

OBS! Om personer avser att övernatta i lokalen måste vaktmästaren meddelas. Vaktmästaren meddelar då brandkåren.

Har du frågor om brandskyddet? Kontakta vaktmästaren.