Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hyresvillkor

 • Vara 20år fyllda och närvara vid uthyrningstillfället.
 • Efter 02:00 ska musik/ljud dämpas i respekt till grannfastigheter  
 • Hyresgästen ska närvara i lokalen under den tid som arrangemanget pågår. Hyresgästen får inte helt eller delvis överlåta hyresavtalet eller upplåta lokalerna till annan utan hyresvärdens godkännande.
 • Använda lokalen endast under den tid som är överenskommet med hyresvärden.
 • Meddela eventuell övernattning i förväg till hyresvärden och till Uppsala brandförsvar (minst 5 dagar innan). 
 • Borttappad nyckel och larm nyckelbricka ersätts med faktisk kostnad.
 • Hyresvärdens försäkring omfattar inte hyresgästens egendom. Hyresgästen ansvarar själv för sin egendom/lösöre. 
 • Ej blockera nödutgångar samt säkerställa att det ej vistas fler personer (130) i bygdegården än den är godkänd för. 
 • Inte använda rökmaskin i lokalen. 
 • Rökning inomhus är förbjudet. Utomhus slängs fimpar/tobak i befintliga väggfasta askkoppar. 
 • Samtliga dörrar är låsta och fönster stängda samt larmet är tillkopplat när lokalen lämnas. 
 • Vid hyrestidens slut ska lokalen och utemiljön vara städad och iordningställd enligt anvisningar. Vid icke godkänt städ debiteras hyresgästen den faktiska kostnaden av en städfirma som hyresvärden anlitar.  
 • Anmäla fel skyndsamt till hyresvärden och ersätta eventuella skador på fastigheten och inventarier orsakade av hyresgäst eller dess besökare/gäster till ett marknadsvärde eller halva självrisken.  
 • Avfall som det inte finns sopkärl för, ansvarar hyresgästen för att bortforsla. Hyresvärden ombesörjer endast sopkärl för brännbart och kompost.