Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Stadgar för Hultafors Bygdegårdsförening

§ 1 Föreningens firma är Hultafors Bygdegård

§ 2 Ändamål

Hultafors Bygdegård är en ideell förening, religiöst och politiskt neutral och har till uppgift att främja invånarnas allmänna intressen, verka för bygdens utveckling både kulturellt och på andra sätt och genom olika aktiviteter främja trevnaden och sammanhållningen i bygden. Den skall vidare verka för att för framtiden bibehålla byns bygdegård med dess samlingslokal.

Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda. Föreningen bör samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen skall ha sitt säte i Hultafors, Bollebygds Kommun i Västra Götaland län.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, hushåll, förening och företag, som vill främja föreningens verksamhet och syfte

§ 5 Avgifter

Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.

§ 7 Uteslutning

Bryter medlem mot dessa stadgar, motarbetar dess syften eller på annat sätt skadar föreningen kan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.

§ 8 Medlemsförteckning

Det åligger styrelsen att föra medlems- eller hushållsförteckning. Av förteckningen skall medlemmens eller hushållets fullständiga namn och adress framgå.

§ 9 Föreningens organ

Föreningens organ är:

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Kommittéer

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen före den 1 mars.

Vid årsmöte har varje närvarande medlem, som ej har begärt utträde eller uteslutits, en röst – inga ombud eller brevröster tillåts. På årsmötet har varje enskild person, hushåll, förening eller företag en röst. Varje närvarande medlem får bara representera och lämna röst för en part.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs.

Vid lika röstetal i frågor som inte är personval, har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Godkännande av dagordning för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd som utgörs av medlems- eller hushållsförteckning.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande och godkännande av kallelsen.
 6. Föreningens verksamhetsberättelse.
 7. Presentation av styrelsens redovisningshandlingar över det gångna verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Redovisning av budget- och verksamhetsplan.
 13. Val av ordförande i föreningen.
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 15. Val av revisorer samt suppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma.
 18. Val av ombud till Länsbygderådet Sjuhärad.
 19. Beslut om eventuella stadgeändringar.
 20. Fastställande av årsavgift.
 21. Framställande och förslag från styrelsen och från medlemmar, som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.
 22. Övriga ärenden.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver det genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 12 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar före årsmötet.

§ 13 Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 9 ledamöter och minst 3 suppleanter.

Föreningens ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år.

Vid val första gången väljs hälften av ledamöterna och två av suppleanterna för en tid av två år och de återstående ledamöterna och suppleanterna på ett år. Fördelningen avgörs genom lottning.

Föreningens ordförande väljs för ett år i taget.

Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång, väljs ersättare för den återstående delen av mandatperioden.

§ 14 Sammanträden

Minst 5 öppna styrelsesammanträden skall hållas per år. Affischering sker på anslagstavlor i Hultafors.

§ 15 Beslut

Om ordinarie ledamot inte kan komma till ett sammanträde, skall ledamoten meddela detta till ordföranden men själv kalla en suppleant i sitt ställe.

Styrelsen är beslutande när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter, d.v.s. när minst fem ledamöter har infunnit sig till sammanträdet.

Beslut fattas med en enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 16 Föreningens handhavande

För att sköta föreningens angelägenheter bör styrelsen utse kommittéer. Vid behov kan styrelsen öka eller minska antalet kommittéer. Varje kommitté skall ha minst en sammankallande.

§ 17 Rapporter, belåning

Styrelsen skall med hjälp av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen får belåna föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga ledamöter är eniga om beslutet och uppfyller föreningens ändamål.

§ 18 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen utser att göra detta.

§ 19 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 20 Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.

För revisorerna skall utses suppleant. Revisorer och suppleant för dessa utses för två år.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie årsmöte.

§ 21 Ändring av föreningens stadgar samt likvidation.

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall för att vara gällande på det senare årsmötet ha godkänts av minst 2/3 av de röstande.

§ 22 Upplösning

Skulle föreningen upplösas skall beslutet om upplösning utarbetas av föreningens styrelse och innehålla specificerade föreskrifter. Dess tillgångar skall användas för att bygdens framtid bäst skall främjas, samt godkännas av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.