Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Stadgar

Stadgar för Brearedsortens Bygdegårdsförening  (för utskrift)

Organisationsnummer: 849200-0222

gällande från 3 april 2023

§1 Namn

Föreningens namn är Brearedsortens Bygdegårdsförening.

§ 2 Ändamål

Föreningen, som är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att förvalta fastigheten Mahult 1:34 i Halmstad kommun för tillhandahållande av allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.

Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§3 Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Halmstad kommun i Hallands län.

§4 Inträde

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, stiftelse, annan organisation, familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§5 Avgifter och medlemskap

Medlem är den som betalar årsavgift enligt överenskomna regler och med det belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§6 Uteslutning

Medlem som bryter mot gällande stadgar, på annat sätt skadar föreningen, motarbetar dess syften eller ej erlägger överenskomna avgifter, kan uteslutas av enhällig styrelse eller vid omröstning på årsmötet.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning kan, inom 30 dagar, skriftligen överklaga beslutet till nästkommande årsmöte.

§7 Medlemsförteckning

Styrelsen ansvarar för att en aktuell och uppdaterad medlemsförteckning förs. Förteckningen skall innehålla namn och nödvändiga adressuppgifter.

§ 8 Organ

Föreningens av varandra oberoende organ är

1. Årsmöte

2. Styrelse

3. Revisorer

4. Valberedning

§ 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 28 februari varje år. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärts av någon medlem. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid val skall däremot lottning avgöra.

§ 10 Föredragningslista för årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall minst följande ärenden behandlas.

1. Årsmötet öppnas

2. Val av mötesfunktionärer

a. ordförande

b. sekreterare

c. två protokolljusterare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Fastställande av röstlängd

5.Godkännande av kallelse

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse

8. Frågan om fastställelse av balansräkning samt disposition av årets resultat

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fråga om ersättning för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda

11. Val av ordförande i föreningen

12. Val av övriga ledamöter i styrelsen

13. Rätt att teckna föreningens firma

14. Val av revisorer och ersättare

15. Val av valberedning

16. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma

17. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.

18. Behandling av motioner och förslag, som inkommit till styrelsen senast tio dagar före årsmötet

19. Vid årsmötet väckta frågor

20. Årsmötet avslutas

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå vilket eller vilka ärenden som medlemmarna vill ha behandlade.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 12 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske med personlig kallelse senast 14 dagar före mötet. 

§ 13 Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Årsmötet utser varje år hälften ledamöterna och suppleanterna för en tid av två år. Ordförande väljs dock på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Avgår ledamot före mandattidens utgång väljs ersättare endast för återstoden av mandattiden.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då en av ledamöterna hos ordföranden begär ett möte. 

§ 14 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Närvarande styrelsemedlemmar är gemensamt ansvariga för fattade beslut såvida han/ hon inte till protokollet anmält reservation mot beslut.

§ 15. Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar. Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§16. Protokoll

Vid årsmöte och styrelsemöte skall protokoll föras. Protokollet skall inom 14 dagar efter sammanträdet justeras av styrelsens ordförande samt utsedda protokolljusterare.

§ 17. Firmateckning

Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

§ 18. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 19. Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer. För revisorerna skall utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa väljs för ett år. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie årsmöte. 

§ 20. Ändring av föreningens stadgar

För beslut om ändring av dessa stadgar krävs tre fjärdedels majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. 

§ 21. Upplösning samt likvidation

 Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3-majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet.

Skulle föreningen upplösas skall, enligt årsmötets beslut, föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation, för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har godkänts vid årsmöte den 20 februari 2023 och fastställts vid extra årsmöte den 3 april 2023