Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Stadgar

Stadgar för Brearedsortens Bygdegårdsförening

Organisationsnummer: 849200-0222

gällande från 2016

 §1 Namn

Föreningens namn är Brearedsortens Bygdegårdsförening.

§2 Ändamål

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att förvalta fastigheten Mahult 1:34 i Halmstad kommun för tillhandahållande av samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund. Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bland annat genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§3 Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Halmstad kommun i Hallands län.

§4 Inträde

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§5 Avgifter och medlemskap

Medlem är den som betalar årsavgift enligt regler och med det belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§6 Uteslutning

Medlem som bryter mot gällande stadgar, på annat sätt skadar föreningen eller motarbetar dess syften kan uteslutas av enhällig styrelse eller vid omröstning på årsmötet.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning kan överklaga beslutet till årsmötet.

§7 Medlemsförteckning

Styrelsen ansvarar för att en aktuell och uppdaterad medlemsförteckning förs. Förteckningen skall innehålla namn, och nödvändiga adressuppgifter.

§8 Organ

Föreningens av varandra oberoende organ är:

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Revisorer

 §9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärts av någon medlem. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid val skall däremot lottning avgöra.

§10 Föredragningslista för årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall minst följande ärenden behandlas.

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer
 • ordförande
 • sekreterare
 • två protokolljusterare
 • pressreferent
 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelse
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna räkenskapsåret
 5. Revisorernas berättelse
 6. Frågan om fastställelse av balansräkning samt disposition av årets resultat
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fråga om ersättning för styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt mandatperiod
 10. Val av ordförande i föreningen
 11. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 12. Rätt att teckna föreningens firma
 13. Val av revisorer och ersättare
 14. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriketes stämma
 15. Behandling av motioner och förslag, som inkommit till styrelsen senast tio dagar före årsmötet.
 16. Övriga ärenden

§11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå vilket eller vilka ärenden som medlemmarna vill ha behandlade.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

§12 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske med personlig kallelse senast 14 dagar före mötet.

 §13 Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av sju ledamöter. Av dessa skall kommunfullmäktige i Halmstad beredas tillfälle att utse en ledamot. Årsmötet utser varje år tre ledamöter för en tid av två år. Ordförande väljs dock på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Avgår ledamot före mandatstidens utgång väljs ersättare endast för återstoden av mandattiden.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då en av ledamöterna hos ordföranden begär ett möte.

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Närvarande styrelsemedlemmarna är gemensamt ansvariga för fattade beslut såvida han/hon inte till protokollet anmält reservation mot beslut.

Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar. Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§14. Protokoll

Vid årsmöte och styrelsemöte skall protokoll föras. Protokollet skall inom 14 dagar efter sammanträdet justeras av styrelsens ordförande samt utsedda protokolljusterare.

§15. Firmateckning

Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

§16. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§17. Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer. Dessutom skall kommunalfullmäktige i Halmstads Kommun ges möjlighet att utse en revisor. För revisorerna skall utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa väljs för ett år. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie årsmöte.

§18. Ändring av föreningens stadgar samt likvidation

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall för att vara gällande på det senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 §19. Upplösning

Skulle föreningen upplösas skall, enligt årsmötets beslut, föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation, för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har godkänts vid extra styrelsemöte den 22 februari 2016 och antagits vid ordinarie årsmöte den 16 mars 2016

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se