Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Stadgar

Standardsida

Stadgar 2017

 

STADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN  ERIKSLUND upa

§ 1. NAMN

Föreningens namn är BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN ERIKSLUND upa.

§2. ÄNDAMÅL

Föreningen, som är en ekonomisk förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten.  Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras tillföreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värdegrund.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta medliknande organisationer samt vara anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3. SÄTE

Föreningen skall ha sitt säte i Ystad kommun , Skåne län.

§4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller av enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte. Teckning av insats gäller som inträdesansökan. Det ankommer på styrelsen att pröva inträdesansökningar.

§ 5. INSATSER MM

Medlem är den som erlagt en eller flera insatser, varje insats om 25 kronor. Sedaninsats erlagts ska medlemmen erhålla ett andelsbevis som ställs till viss person eller organisation.

Andelsbevis får ej överlåtas utan styrelsens medgivande. Vid arv gäller dock gängse arvsregler.

Har dödsboet ej presenterat och ansökt om överlåtelse av avdelar inom 2 år efter dödsfallet tillfaller andelarna föreningen. Det åligger medlem att tillhandahålla befintlig adress till styrelsen.

§ 6. UTTRÄDE

Medlem äger efter skriftlig begäran hos styrelsen uppsäga sitt medlemskap dock återbetalas ej erlagda insatser.

§ 7. UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning äger hänskjuta frågan till årsmötets prövning.

§ 8. MEDLEMSFÖRTECKNING

Genom styrelsens försorg ska det föras medlemsförteckning med uppgift om medlemmens namn och adress samt vederbörandes antal insatser.

§ 9. RESERVFOND OCH VINSTUTDELNING

Av föreningens årsvinst ska avsättas minst 5 % till en reservfond intill dess denna uppgår till ett belopp som motsvarar minst 10 % av insatskapitalet.

Eventuell vinstutdelning får ej göras i högre grad än att återstående tillgångar enligt föreningens granskade räkenskaper överskjuter skulderna med minst  ett belopp som svarar mot till betalning förfallna insatser samt reservfonden.

§ 10. ORGAN

Föreningens organ är;

1. Föreningsstämma

2. Styrelsen

3. Revisorer

§ 11. FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före  den 15 mars.

Vid stämma har varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval ska ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal har årsstämmans ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

§ 12.

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1.  Val av stämmoordförande och sekreterare

2. Val av två personer att jämte stämmordförande justera dagens protokoll

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om fastställande av balansräkning samt om disposition av årets resultat

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Besluta om antalet ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare samt           mandatperiod för ledamöter och ersättare

11. Besluta om ev. ersättning tillstyrelse med flera

12. Val av ordförande i föreningen

13. Val av styrelseledamöter samt ev. ersättare

14. Val av två revisorer samt ersättare för dessa

15. Val av ombud och ersättare till Bygdegårdsdistriktets stämma

16. Val av valberedning

17. Framställning och förslag från styrelse och medlemmar som inkommit till styrelsen                                   senast 10 dagar före årsstämman.

18. Vid årsstämmans väckta frågor

Årsstämman bör dessutom behandla de frågor som rekommenderas i årsmötets material som föreningen erhåller från riks- och distriktsorganisation.

§ 13. EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 10 % av medlemmarna så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

På extrastämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 14. KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma ska ske genom personlig kallelse senast 14 dagar före stämman. Dessutom ska kallelse ske genom annons i ortspressen.

§ 15. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst fem ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar om.

Mandatperioden kan vara på ett eller två år enligt årsstämmans beslut.

§ 16. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder när ordförande finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordförande skriftligen begär sammanträde.

§ 17. STYRELSENS BESLUTFÖR

Styrelsen är beslutsför när de närvarande antal överstiger hälften av antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid   personval då lotten avgör.

 

 

 

§ 18. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta  föreningens angelägenheter. Styrelsen ska också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens  fasta egendom, om styrelsens samtliga ledamöter är eniga om beslutet.

§ 19. FIRMATECKNING

Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

§ 20. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 14 dagar före ordinarie årsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§21.REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två ordinarie årstämma utsedda revisorer.

För revisorerna skall utses ersättare.

Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsstämma.

§22. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande årsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie årsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare årsstämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 23. UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsstämmans beslut .