Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Integritet

 

INTEGRITETSPOLICY FÖR TYSTBERGA BYGDEGÅRDSFÖRENING

 

1. INLEDNING

Integritetspolicy som förklarar hur vi på Tystberga Bygdegårdsförening (org.nr. 802420-6818) behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller dig som är medlem hos oss, begär offerter, kommunicerar med oss via sociala medier, via e-post, via telefon eller via våra kontaktformulär på hemsidan.

Vi ser till att personuppgifterna som samlas in om dig lagras och behandlas på ett säkert & tryggt sätt och i enlighet med lagstiftning.

2. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadresser som kan kopplas till dig.

2.1 Kategorier av personuppgifter vi behandlar och vart de kommer från.
 • Sådant du anger när du har kontakt med oss, t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer.
 • Information du lämnar när du kontaktar oss (e-postmeddelanden, brev mm).
 • Uppgifter du lämnat vid ingående som medlem (telefon, inbetalningskort mm).
 • Uppgifter du lämnat via våra formulär på hemsidan.
 • Uppgifter du lämnat på mässor och vid besök hos oss.
2.2 Ändamålen för vilka vi använder uppgifterna.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rådande lagstiftning. Det innebär att behandlingarna har en rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna hantera dig som medlem och kunna ge dig medlemsrabatter vid lokalhyra. De behandlas även för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förplikelse. I en del fall när vi har ett berättigat intresse grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning. Om vi behandlar dina personuppgifter för sådant som kräver samtycke, kommer vi att inhämta samtycke från dig.

Exempel på ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för:

2.3 Tillhandahållande av våra tjänster och medlemsskap
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:
 • Ha kontakt med dig som är medlem i föreningen.
 • Hantera fakturor och betalningar för medlemskap och lokalhyror.
 • Hantera och boka lokalhyror i enlighet med din beställning.
 • Kunna ge dig som medlem rabatt vid lokalhyra.
 • Avhjälpa fel, hantera klagomål eller reklamationer
 • Kontakta dig i samband med bokningar, fakturering, betalningar mm

Rättslig grund – fullgörande av avtal

2.4 Marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att t.ex. kunna hantera erbjudanden, nyheter och information om vår förening såsom evenemang, arbetsdagar och liknande till dig via post, e-post, telefon eller sms. Det kan vara saker som du efterfrågar eller som kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev eller marknadsföring kan du meddela oss detta via en länk i våra nyhetsbrev alternativt kontakta oss via e-post eller telefon.

Rättslig grund – intresseavvägning

2.5 Kommunikation med dig

Vi behandlar dina personuppgifter även i samband med annan kommunikation med dig. Det kan t.ex. vara när du kontaktar oss med frågor via e-post, formulär på hemsidan etc. för att kunna ha en fortsatt dialog om dina önskemål eller förfrågningar.

Rättslig grund – intresseavvägning

2.6 Skyldighet enligt lag

Vi behandlar också dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av bokföringsskyldighet.

Rättslig grund – rättslig förpliktelse

2.7 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Dina kunduppgifter sparas när du är medlem hos oss för att vi ska kunna fullfölja beställningar, fakturering och frågor om tidigare medlemskap.
 • Vi sparar sådant som måste sparas enligt tillämplig lagstiftning t.ex. bokföringslagen (bokföringsdata sparas för en period om minst sju år utöver innevarande år).
 • För marknadsföring via vårt nyhetsbrev sparas kontaktuppgifterna så länge ni fortsatt vill få informationen. Det går att via länk i nyhetsbrevet avsäga er framtida utskick.
 • Offertförfrågningar via mail sparas ca 12 månader för att kunna fullfölja med den informationen vid eventuell beställning.
2.8 Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut några uppgifter till annan part om inte annat tydligt formuleras.

2.9 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Uppgifterna finns lagrade lokalt på föreningens datorer och dessa är skyddade med brandvägg och virusskydd. Ingen utomstående har tillträde till uppgifterna. Backup tas med jämna mellanrum.

3. RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av rättigheterna kan du kontakta oss via informationen nedan.

Du har rätt att få information om din personuppgiftsbehandling.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Du har rätt att få uppgifter borttagna.
Du har rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Du har rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. (denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv lämnat)

4. KONTAKTUPPGIFTER

Tystberga Bygdegårdsförening (org. nr. 802420-6818) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy.

Kontakta oss via:

Tystberga Bygdegårdsförening
Tyrsvägen 1
611 74 TYSTBERGA

Tel: 0155-260075
E-post: info@tystbergabygdegard.se

5. UPPDATERING AV POLICYN

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 4 mars 2019. Integritetspolicyn kan komma att ändras delvis eller i sin helhet. Om detta sker kommer den att ersättas av en ny version här på hemsidan. Den kommer även dateras ovan med datum för ändringen. Väsentliga ändringar kommer att förtydligas nedan om det sker.