Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Händelser sedan Torpåsens skola

Tiden gick och många barn från bygden fick sin kunskapshunger mättad där, ända fram till 1934  när barnantalet blivit så litet i bygden att man inte längre kunde fylla skolan med tillräckligt många elever, måste man stänga skolan d.v.s. lägga ner. De barn som var skolpliktiga fördelades till Järsberg respektive Falla skola beroende var de bodde.

Torpåsens skola stod tom och övergiven i nästan två decennier.

Först 1952 finns det dokumenterat att nedre planet byggdes om till tre lägenheter om vardera ett rum och kök  s.k. nödbostäder.

Under en tid (troligen -39, -40) hade JUF- ungdomarna från bygden studiecirklar, kurser och olika arrangemang i skolan och i dess omgivningar.

Teatergruppen Thespis har också utnyttjat lokalerna under en tid där de repeterat och slipat på sina Nyårsrevyer och Teaterföreställningar.

KMC – Kristinehamns Motorcykelklubb var troligen de sista hyresgästerna under 60 talet.

Därefter stod skolan troligen åter tom fram till mitten av 1980 när kommunen började se om sina många tomma skolor, så och Torpåsens skola.

Under 1984 började det gå rykten om att en firma som arbetade med bilskrotning hade kontaktat kommunen för att inleda diskussioner om möjligheten till ett eventuellt köp av fastigheten.

När de närmast boende fick höra detta och såg scenariot framför sig av hoppressade och upptravade gamla rostiga bilvrak uppe på den björkbeklädda åsen, påverkan på miljön av allt utsläpp kopplad till denna verksamhet samt den ökande biltrafiken. Nu väcktes åter en gammal tanke till liv, nämligen att försöka bilda en Bygdegårdsförening med Torpåsens skola som bygdegård.

Med Åke Hedberg Västanås gård, Sture Jacobsson Uddens gård och Dagny Lindqvist Bäcketorp i spetsen sattes arbetet igång. Man påbörjade en lobbyverksamhet för att intressera de boende i bygden och för att få dem att förstå de möjligheter och förutsättningar som förelåg och att se nyttan av att ha en Bygdegårdsförening i bygden. Man sparade verkligen inte på krutet utan åkte runt och besökte de flesta hushållen i det tilltänkta upptagningsområdet. När samtliga listor samlats in kunde man med stor glädje summera 180 namnunderskrifter som ville stödja bildandet av en Bygdegårds-förening.

Med detta stöd i ryggen kallades de intresserade till ett informationsmöte på Torpåsen 1984-10-27 kl. 10.00, där Uno Pellnäs berättade om de möjligheter och tillvägagångssätt som fanns när det gällde att bilda, finansiera och driva en Bygdegårdsförening. Förmodligen valdes en interims-styrelse vid detta tillfälle för att fortsätta arbetet.

Omedelbart efter detta möte, skickades det första brevet till Kristinehamns kommuns fastighets-kontor, undertecknat av Åke Hedberg, Sture Jacobsson och Dagny Lindqvist där man på uppdrag av interimsstyrelsen vädjade till kommunstyrelsen att överlåta Torpåsens f.d. Skolbyggnad med tomt till den planerade Bygdegårdsföreningen mot ett symboliskt belopp.

Nästa möte av betydelse avhölls i Järsbergs skola 20/11 1984 kl. 19.00, med 40 deltagare som var intresserade av bildandet av Bygdegårdsföreningen.

Några utdrag från protokoll.

§ 3

Den skrivelse som skickades till Fastighetskontoret upplästes av Sture Jacobsson.

Interimsstyrelsen skall träffa representanter för kommunstyrelsen den 28/11 1984.

§ 4

Fri diskussion: Majoriteten av de närvarande förordade Torpåsen som Bygdegård.

Kostnaden för iståndsättandet, ca 400,000 kr, verkade lågt räknat tyckte en del.

Kostnaden skall täckas av bidrag från Bygdegårdarnas Riksförbund med 50%, andra bidrag med 30% och resten eget arbete ca 2000 timmar.

En tjänsteman från fastighetskontoret redogjorde för ärendets handläggning.

Torpåsen är utlämnad till försäljning på anbud.

Eventuella möjligheter till beredskapsarbeten skall undersökas. Kostnader för nytt tak, avlopp och borrad brunn bör tas fram före ev. beslut om förvärv.

§ 5

Nytt möte den 29 november i Torpåsen kl. 19.00. Termos och stol bör medtagas.

På Västanås Gård träffades interimsstyrelsen och planerade en dagordning till mötet på Torpåsen 85-01-10 kl. 19.00 för fortsatta diskussioner beträffande eventuellt bildande av en Bygdegårds-förening för Södra Warnum på Torpåsen.

Några utdrag ur dagordningen:Former för övertagande av byggnad, skolhuset.

köpeavtal

hyresavtal

stadgar (vid bildandet BF)

val av styrelse

medlemsavgift

Väljes en styrelse bör denna få till uppgift att:

sluta avtal med kommunen betr. fastigheten

ta fram ett underhålls- och reparationspro-gram med kostnads kalkyler

upprätta plan för finansiering av drift och underhåll

ta fram ett verksamhetsprogram för det närmast verksamhetsåret

Slutligen: De grannar och blivande medlemmar i föreningen, vilka är beredda att ställa upp med arbetskraft eller material bör anmäla sig vid detta tillfälle.

Undertecknat Interimskommittén

Utdrag från mötesprotokoll fört vid mötet på Torpåsen 1985-01-10 för bildandet av Bygdegårds-förening med Torpåsens gamla skola som föreningslokal.

110 kallelser har distribuerats. 30 personer var närvarande och representerade 17 familjer.

§ 3

Åke Hedberg och Sture Jacobsson informerade om kontakterna med kommunen beträffande Torpåsens skola. Skolan kan antingen köpas eller hyras. Köpet kan ske med ett symboliskt belopp. Hyresavtal kan träffas på 10 år med rätt till förlängning. Hyresgästen står för allt underhåll och alla driftkostnader. Hyresvärd blir Fastighetskontoret. Ingen hyresersättning utgår.

§ 4

Mötet beslöt enhälligt att bilda en Bygdegårdsförening.

Föreningens namn fastställdes till Warnums Bygdegårdsförening.

§ 5

Mötet förordade att ett hyresavtal träffas med kommunen betr. Torpåsen.

§ 6

Normalstadgar för bygdegårdsdistrikt antogs.

§ 7

Man beslöt att föreningens styrelse skall bestå av 7 ordinarie ledamöter, 3 suppleanter samt 2 revisorer. Som styrelseordförande valdes Åke Hedberg, Västanås.

§ 8

Årsavgift per medlem fastställdes till 50 kronor.

Den första valda styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande Åke Hedberg

Sekreterare Karl-Erik Sundström

Kassör Sven Bergström

Ledamot Ulla Frisk

Bo Hedberg

Sture Jacobsson

Dagny Lindqvist

Revisorer Nils Nygren

Allan Karlsson

Nu var beslutet fattat, en Bygdegårdsförening skulle startas, Warnums Bygdegårdsförening. Det blev många långa förhandlingar med Fastighetskontoret innan fastighetsfrågan löste sig, eftersom ett anbud på 121.000 kronor hade inkommit. Till all lycka stöttade kommunen Bygdegårds-föreningen och den 19 juni 1985 uppläts fastigheten 1:5 hyresfritt till Warnums Bygdegårdsförening

Nu kunde föreningen börja planera inför den behövliga och omfattande upprustningen av skolan enligt vad som nämnts tidigare.