Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bli medlem

Vill du bli medlem i Slakmöre Bygdegårdsförening ?

Som medlem hyr du bygdegården till ett reducerat pris. Läs om vilkoren under ”Boka Bygdegården”

Sätt in 100 kr/år på bankgiro: 55 95- 94 23.

Nu kan du även swisha in din medlemsavgift

Swish – 123 154 38 59 Märk med ”medlemsavgift och namn”

Slakmöre Bygdegårdsförening är öppen för alla

pastedGraphic.png

Protokoll fört vid årsmöte i Slakmöre Bygdegårdsförening

den 26 mars 2023 klockan 15:00.

Närvarande enligt närvarolistan: Sune Axelsson, Birgitta Axelsson, Susanne Widell, Leif Holmström, Christiane Kelch Hildebrandt, Annika Liljegren, Åke Petersson, Anita Wollin, Ylva Jonsson, Mikael Jonsson, Elisabeth Essén, Christian Sehler, Carina Björk-Johansson

§1 Årsmötet öppnas

Ordförande Sune Axelsson hälsade välkomna och öppnade mötet.

§2 Val av ordförande för mötet

Anita Wollin.

§3 Val av sekreterare för mötet 

Birgitta Axelsson.

§4 Val av justerare för mötet

Leif Holmström och Susanne Widell.

§5 Godkännande av kallelse

Kallelse till årsmötet har annonserats i dagstidningen Barometern, anslagits på anslagstavlor i bygdegårdens närhet och på bygdegårdens hemsida.

§6 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes. 

§7 Fastställande av röstlängd

Medlemmarna har rösträtt. Närvarolistan finns vid mötet och används vid eventuell omröstning. 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsberättelsen, godkändes och lades till handlingarna.

§9 Fastställande av balans- och resultatrapport.

Balans- och resultatrapporterna lästes upp av kassören Leif Holmström, godkändes och lades till handlingarna. 

§10 Uppläsning av revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen lästes upp av Mikael Jonsson, godkändes och lades till handlingarna.

§11 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året.

Godkändes

§ 12 Val av styrelseledamöter och ersättare

 • Susanne Widell, Birgitta Axelsson och Annica Liljegren, ledamöter ett år kvar
 • Leif Holmström, och Christiane Kelch Hildebrandt, ledamöter omval två år
 • Carina Björk-Johansson och Christian Sehler, ledamöter nyval två år 
 • Sune Axelsson, ersättare, ett år

§13 Val av ordförande i föreningen

 • Christian Sehler, ett år

§14 Val av trå revisorer

 • Mikael Jonsson, ett år kvar
 • Ylva Jonsson, omval två år

§15 Firmatecknare

 • Ordförande Christian Sehler och kassör Leif Holmström, var för sig.

§16 Val av två ombud till Bygdegårdsdistriktets årsmöte, som äger rum på Öland

 • Susanne Widell och Birgitta Axelsson

§17 Val av valberedning

 • Åke Petersson omval ett år

§18 Beslut om belopp för 2024 års medlemsavgift

Medlemsavgiften, oförändrad, 100 kronor

§19 Beslut om belopp för hyran för 2023

Beslutades avgifter enligt följande:

 • För styrelsemöten, 350 kronor
 • För medlemmar, 500 kronor
 • För icke medlemmar, 1000 kronor för en dag och 2000 kronor för en helg.
 • För medlemmar högst fyra timmar, måndag – fredag, 100 kronor.
 • En depositionsavgift på 5000 kronor kan komma att tas ut, från den som hyrbygdegården.

§20 Verksamhetsplan och budgetförslag för 2023

Verksamhetsplan 2023 samt Budget 2023 presenterades av kassör Leif Holmström, godkändes och lades till handlingarna, bilaga

§21 Framställningar och förslag från medlemmar inkomna till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.

Inga väckta frågor.

§22 Vid årsmötet väckta frågor

Inga väckta frågor

§23 Dragning av närvarolotteriet.

Annika Liljegren och Susanne Widell vann varsitt presentkort hos Nabbens Rökeri á 250 kronor

§24 Årsmötet avslutas

Ordförande tackade för ett väl genomfört årsmöte och bjöd alla till kaffebordet

Slakmöre 2023-03-26