Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte

Välkomna på årsmöte den 3 Mars kl 15.00

Välkomna på årsmöte

Datum: 3 Mars
Tid: 15.00
Plats: Säfsta Bygdegård

Vi bjuder på fika

Anmäl till: martinahellsten@hotmail.se

Anmäl även allergier

 

 

Välkomna till Säfsta bygdegård på Årsmöte

 

Årsmöte Säfsta bygdegårdsförening 2019-03-03

Förslag stadgar Säfsta Bygdegårdsförening

Policy-personuppgiftshantering-Säfsta bygdegårdsförening

 

Dagordning årsmöte

 

 • 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 • 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 • 3. Fastställande av föredragningslistan
 • 4. Fastställande av röstlängd
 • 5. Godkännande av kallelse
 • 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
 • 7. Revisorernas berättelse
 • 8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • 10. Val av ordförande i föreningen
 • 11. Beslut om
 1. Antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare
 2. Mandatperiod
 3. ersättning till styrelse m. fl.
 • 12. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
 • 13. Val av revisorer
 • 14. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 • 15. Val av valberedning
 • 16. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 • 17. Framställning och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast tio dagar före årsmötet
 1. Nya stadgar för Säfsta bygdegårdsförening
 2. Policy för personuppgiftshantering enligt GDPR
 • 18. Vid årsmötet väckta frågor

 

 

 

STADGAR

FÖR SÄFSTA BYGDEGÅRDSFÖRENING

 

 

 • 1. NAMN

Föreningens namn är Säfsta Bygdegårdförening med säte Enköping Vårfrukyrka-Sävsta 1, 745 95 Enköping.  Föreningen har registrerat organisationsnummer 817000-4934.

 

 • 2. ÄNDAMÅL

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, utveckla bygden genom att erbjuda mötesplatser, arrangera publika aktiviteter och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna arrangemang och genom samverkan med såväl föreningsliv som offentliga och privata aktörer i bygden.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

 • 3. HEMVIST

Föreningens skall ha sin hemvist iEnköpings kommun i Uppsala län.

 

 • 4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

 

 • 5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP

Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

 

 • 6. UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötetutesluta medlemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till årsmötets prövning.

 

 • 7. ORGAN

Föreningens organ

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Revisorer

 

 • 8. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 april.

Vid årsmötet har varje medlem en röst.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

 

 • 9. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 3. Fastställande av föredragningslistan
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelse
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Val av ordförande i föreningen
 11. Beslut om
 12. a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare
 13. b) mandatperiod
 14. c) ev. ersättning till styrelse m.fl.
 15. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
 16. Val av revisorer
 17. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 18. Val av valberedning
 19. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 20. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 21. Vid årsmötet väckta frågor

Årsmötet bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks – och distriktsorganisationen.

 

 • 10. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

På extraårsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

 

 • 11. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte skall ske genom personlig kallelse och/eller annonsering i lokalt spridd tidning senast 14 dagar före stämman.

 

 • 12. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 3 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.

Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets beslut.

 

 • 13. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst tvåav styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

 

 • 14. STYRELSENS BESLUTSFÖR

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

 • 15. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress. Styrelsen ansvarar för att policy för hantering av personuppgifter är upprättad.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

 

 • 16.TECKNINGSRÄTT

Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

 

 

 • 17. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

 • 18. REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.

Revisorer utses för ett år.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

 

 • 19. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två
på varandra följande årsmöten, varav minst en skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall
för att vara gällande på det senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 

 • 20. UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligtårsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den 3 mars 2019

 

 

Policy för personuppgiftshantering

Antagen av styrelsen för Säfsta Bygdegårdsförening, 2019-01-15

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Säfsta Bygdegårdsförening hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar all behandling av personuppgifter och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos föreningens funktionärer, samt är kommunicerad till föreningens medlemmar.

Organisation och ansvar

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter i föreningen följer denna policy.

Sekreteraren är av styrelsen utsedd till ansvarig för att implementera och följa upp policyn i föreningen, så att den efterlevs i den dagliga verksamheten och uppdateras vid behov. Sekreterare är den som är vald enligt föreningens årsmöte och aktuell sekreterare framgår av årsmötesprotokoll.

Alla funktionärer inom föreningen ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och det den vill säkerställa.

Tillämpning och revidering

Denna policy är tillämplig för föreningens styrelseledamöter och övriga personer med förtroendeuppdrag eller anställning inom föreningen, samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Styrelsens utsedda ansvariga person håller i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Begrepp

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

 

 

Personuppgiftsbehandling

 • Varje personuppgiftsbehandling sker enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
 • All hantering av personuppgifter sker enligt rättslig grund: samtycke, avtal eller intresseavvägning.
 • Personuppgifter lagras i ett medlemsregister tills dess att registrerad avslutar sitt medlemskap.
 • Uppgifter av värde ur ett historiskt perspektiv lagras och arkiveras för framtiden, t ex föreningens verksamhetsberättelse och styrelseprotokoll.
 • Då registrerad begär att raderas ur föreningens medlemsregister ska detta ske utan onödigt dröjsmål.
 • Krav på att personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
 • Uppföljning och utvärdering av hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som föreningen behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till sekreteraren i styrelsen, som i sin tur ansvarar för att anmälan kommer in skyndsamt till Datainspektionen. Samt att i övrigt nödvändiga åtgärder ska vidtas med anledning av incidenten.

Rättigheter för den enskilde

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång. Du kan begära ut vilka personuppgifter som finns lagrade om dig.
 • Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt till begränsning och rätt att göra invändningar. Du har rätt att begära en begränsning av användandet av personuppgifter samt att göra invändningar, till exempel att slippa direktmarknadsföring av föreningens verksamhet.
 • Rätt till radering. Du kan begära att alla personuppgifter om dig raderas.

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för föreningen att kunna erbjuda vissa tjänster delas personuppgifter med tredje part som är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller organisation som behandlar informationen för föreningens räkning och enligt föreningens instruktioner. När personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka föreningen har samlat in informationen, det vill säga att kunna uppfylla åtaganden enligt medlemskapet. Föreningen har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Föreningen har personuppgiftsbiträden inom följande områden:

 • Upplands Boservice, orgnr 556129-2763, ekonomiservice och förvaltningsfrågor.
 • HSB Finansstöd, orgnr 556708-5724, hantering och utbetalning av löner och arvoden.

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se