Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Stadgar

Stadgar för Refsnäs Fritidsförening

§ 1

Föreningens namn är Refsnäs Fritidsförening (RFF)

§ 2

Föreningens syfte är att

– verka för ett aktivt fritidsliv för åretrunt- och deltidsboende i Refsnäs med omnejd.

– öka samhörigheten mellan alla som bor i byn och dess omnejd året runt eller delar av året.

– äga och förvalta föreningens egendom.

– verka opinionsbildande i frågor rörande Refsnäs med omnejd.

§ 3

Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som bor i Refsnäs med omnejd.

§ 4

Medlemskap erhålles per familj och medlemsavgiftens storlek fastställes på ordinarie eller extra stämma.

Till familjemedlem räknas hemmavarande barn under 18 år.

§ 5

Föreningens räkenskapsperiod skall vara kalenderår.

Ordinarie stämma skall hållas under maj månad.

Kallelse skall anslås på byns olika anslagstavlor 14 dagar före stämma.

På stämma äger varje familj en röst.

§ 6

Extra stämma kan påkallas av styrelsen.

Enskild medlem kan till styrelsen anhålla om extra stämma.

§ 7

Föreningens angelägenheter ombesörjes av en styrelse som skall bestå av minst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter.

För ordinarie ledamöter skall utses minst två suppleanter.

Föreningens förvaltning granskas av en revisor. Därutöver väljes en revisorssuppleant.

§ 8

På ordinarie stämma väljs

ordförande på ett år

övriga styrelseledamöter på två år.

§ 9

På ordinarie stämma väljs en valberedning på fyra personer.

Valberedningsfunktionärer väljs för en tid om fyra år.

§ 10

Styrelsen äger rätt utföra juridiskt bindande handlingar inom ramen för föreningens stadgar och av stämman beslutade investeringar.

§ 11

Föreningens kassör eller ordförande

äger rätt att själva teckna föreningens postgiro – och bankräkningar.

§ 12

Valbar till styrelse eller övriga funktioner i föreningen är varje medlem som fyllt 18 år.

§ 13

Stadgeändring måste för att bli bindande föreläggas och beslutas av två på varandra följande stämmor varav en skall vara ordinarie.

§ 14

Föreningen kan upplösas om två på varandra följande stämmor varav en skall vara ordinarie beslutar om upplösning.

Refsnäs 3 juni 2011

Östen Österberg

Ordförande RFF