Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Stadgar

Stadgar FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter

§ 1. FIRMA
Föreningens firma är Östra Ed-Tryserums Bygdegårdsförening

§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att anskaffa och för framtiden driva en bygdegård med bl.a. samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3.

SÄTE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i

Valdemarsviks kommun

Östergötlands län.

§ 4.

INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§ 5.

AVGIFTER

Medlem betalar inträdesavgift och årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämma.

§ 6.

UTTRÄDE

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.

Utträder medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt.

Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda.

§ 7.

UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta med-lemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning.

Utesluts medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar.

§ 8.

MEDLEMSFÖRTECKNING

Det åligger styrelsen att föra medlemsföreckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§ 9.

ORGAN

Föreningens organ är:

1. Föreningsstämma

2. Styrelse

3. Revisorer

§ 10

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

§ 11.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

5. Godkännande av kallelse

6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan

12. Val av ordförande i föreningen

13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

14. Val av kommittéer

15. Val av revisorer samt suppleanter

16. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma

17. Val av ombud till övriga föreningar.

18. Val av valberedning

19. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift

20. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman

21. Vid stämman väckta frågor.

Stämman bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks- och distriktsorganisationen.

§ 12.

På extra föreningsstämma får endast be-handlas de ärenden som angivits i kallelse.

§ 13

KALLELSE TILL FÖRENINGS-STÄMMA

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom personligt brev senast 14 dagar före stämman.

§ 14

STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter samt minst 3 suppleanter.

Ledamöter och suppleanter utses växlings-vis för två år. Ordförande väljs dock på ett år.

Vid val första gången väljs hälften eller vid udda antal närmast under hälften av ledamöterna och suppleanterna för ett år. Det senare sker genom lottning.

Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång väljer medlemsmöte ersättare för den återstående delen av mandattiden.

§ 15.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§ 16.

Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas.

Styrelsen är beslutför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 17.

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fast-ställd årsavgift samt de rapporter och upp-lysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 18.

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 19.

RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redo-visningshandlingar till revisorerna.

§ 20.

REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer.

För revisorerna skall utses suppleant. Revisorer och suppleanter för dessa utses för ett år.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie förenings-stämma.

§ 21.

ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie förenings-stämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 22.

UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma den

2009-02-15