Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöten

Enligt de nya stadgarna gäller följande för årsmöten:

  • Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 april. Vid årsmötet har varje medlem en röst.
  • Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid
    personval skall ske med slutna sedlar.
  • Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.