Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historik

 

Fagerviken är ett gammalt fiskeläge med en hamn i vilken fraktbåtar kommit och gått i många år.

Numera är hamnen privatägd och, med mindre undantag, gästhamn för östersjögående fritidsbåtar.
Under den mest livaktiga perioden, närmare bestämt 1946, hade man konstaterat att den lokal som fanns nere i centrala byn, var mer eller mindre, fallfärdig. Verksamheten i Fagerviken var på den tiden betydande, det var liv och rörelse i hamnen, båtar som lossade och lastade. Där fanns sportklubb, NTO, Transportarbetarfackförbundet och inte minst ett antal fiskelag som vann sin näring ur havet.


Alla de här nämnda hade ett lokalbehov. Man träffades för att diskutera hur och var man skulle kunna åstadkomma en samlingslokal, vilken kunde utnyttjas gemensamt av de olika intressenterna och av bygdens folk.

Året 1946 bildades Fagervikens Byggnadsförening, efter ett antal år då pengar fanns samt tomt och byggnadsritningar var klara, tillsatte man en byggnadskommitté och året 1956 invigdes lokalen under festliga former.
Under ett par år fungerade lokalen som biograf, men konkurrerades ut av att TV gjort sitt intåg även i skärgårdshemmen.

Efter att några år haft en relativt stillsam utveckling, tog verksamheten ny fart på sjuttiotalet med bland annat anslutning till Bygdegårdarnas Riksförbund. Fram till idag har det skett många förändringar och verksamheten utvecklas ständigt i takt med bygdens behov.

Bygdegården har genomgått ett antal genomgripande ombyggnationer, bl.a. inryms numera en vävstuga med plats för ett femtontal vävstolar.

På bygdegårdstomten har en boulebana anlagts. Förnämliga motionsspår har skapats i direkt anslutning till bygdegården med omklädningsrum, bastu och dusch i källarplanet.

Utöver den verksamhet vilken bedrivs i, eller i anslutning till, själva bygdegården har föreningen idag hand om driften och förvaltningen av en fotbollsplan/lekplats, en festplats på en udde i skärgården, ett havsbad, samt en stuga för uthyrning under sommarhalvåret. Stugan har en gång varit lotsutkik och är därför högt belägen på toppen av det natursköna Källarberget.
Det med ideella krafter, utbyggda badet har blivit en attraktion inte minst för boende i övriga delar av kommunen.
För drift och förvaltning har bygdegårdsföreningen avtal med kommunen. Avtalet reglerar vad som ska ingå i föreningens åtaganden, samt vilket ekonomiskt stöd som kan utgå för olika åtgärder.
De nämnda åtagandena torde vara exempel på något udda inslag i en bygdegårdsförenings vanliga verksamhet.

Midsommarfirande och strömmingsfest återkommer traditionellt varje år på vår utefestplats Långören.