Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Årsmöte

Till medlemmarna i Fagervikens bygdegårdsförening.

Vi är glada över att också i år kunna redovisa en mycket stabil ekonomi för föreningen, pandemin till trots.

Arbetet i styrelsen och de aktiviteter som genomförts har flutit på bra. Föreningen har ansvar för en hel del på orten – det kommunala badet, motionsspåren, fotbollsplanen, uthyrning av Lotsstugan och Berggården, med allt vad det innebär av städning, service vid evenemang, planering, inköp mm.

Listan kan göras lång, det är mycket arbete och arbetet är ideellt, och ibland kanske vi känner att vi inte hinner med.

Vi är ett fåtal aktiva och har några trogna nyckelpersoner utanför styrelsen som alltid ställer upp när vi kallar. Varför gör vi då allt detta? Jo, för det är nästan alltid väldigt roligt!

Listan med vad som motiverar kan också göras lång, det handlar om gemenskap, samarbete, nöjen, intresse för att tillsammans driva utveckling i bygden osv

Vi skulle önska att fler fick upp ögonen för vilken potential det finns i bygdegårdsrörelsen i allmänhet och i vår egen bygdegård i synnerhet.

Välkomna att höra av er om ni känner att ni vill bidra med något; hugga i med något praktiskt, driva någon idé ni har, finnas som person vi kan kalla in vid behov, ja, ni vet bäst själva.

Styrelsen/ Agneta Wallmon ordförande tel 073-071 61 96

Håll dig uppdaterad om våra evenemang följ oss på Facebook och Instagram

—————————————————

DAGORDNING

Årsmöte i Fagervikens Bygdegårdsförening söndagen den 27 mars kl 15

1. Godkännande av dagordning

2. Val av mötesfunktionärer:

a) ordförande

b) sekreterare

c) två protokolljusterare (tillika rösträknare) jämte ordförande att justera årsmötesprotokollet.

3. Godkännande av kallelse och dagordning

4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse över det gångna året.

5. Revisorernas berättelse för år 2021

6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat

7.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

8. Beslut om

a) Antal ordinarie ledamöter (styrelsen förslag 7 st)

b) Antal suppleanter och mandatperiod (styrelsens förlag 5 st)

9. Val av styrelse

a) val av föreningens ordförande för en tid av x år

b) val av x antal ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år

c) val av x antal styrelsesuppleanter för en tid av x år (enligt beslut punkt 8 b)

10. Beslut om firmatecknare

11. Val av två revisorer samt en suppleanter för en tid av 1 år

12. Val av ombud till bygdegårdsdistriktets årsstämma

13. Val av valberedning

14. Beslut om medlemsavgift för år 2023

15. Framställning och förslag från styrelse

16. Behandling av inkomna förslag från medlemmar (10 dagar före årsmötet)

17. Vid årsmötet väckta frågor

18. Årsmötet avslutas

——-——————————————–

Verksamhetsberättelse för år 2021 Berggården är central i verksamheten och en förutsättning för föreningens existens.

Verksamheten har även detta år, pga pandemin, saknat några av de för vår förening traditionella evenemangen, som valborgsmässofirandet och midsommarfirandet.

Strömmingsfest blev genomförd som en Take Away för andra året i rad. Vi halstrade strömmingen vid bygdegården och medlemmarna kunde komma och hämta sin sotarlåda för att avnjuta hemma.

För andra året i rad har vi genomfört Skoj på hoj och Fagervikens Walk of Hope.

Syftet med båda evenemangen har varit att locka deltagare/boende i Fagerviken till aktiviteter utomhus. Genom Walk of Hope har föreningen även i år kunnat skänka en ansenlig summa pengar till Barncancerfonden.

Under november fick vi möjlighet att öppna dörrarna för Byfest och samtidigt fira Berggårdens 75-årsjubileum.

Byfesten besöktes av ett 70-tal gäster som avnjöt en trerätters middag, och därefter blev det en spännande lotteridragning.

Bygdegårdslotteriet, som vi genomförde för första gången, bidrog till ett bra överskott som är avsett för underhåll av Berggården. Bandet Upplands guld stod för musik och underhållning.

Fagervikens vävförening är en permanent hyresgäst av byggnadens övre plan. Enligt föregående års önskemål från vävföreningen om en mer ekonomisk uppvärmning har vi installerat en värmepump på övervåningen.

I investeringskostnaden ingår ett bidrag från Tierps kommun.

Ekonomi

Styrelsens uppgift är att minimera kostnader och maximera intäkter för att kunna balansera en budget. Resultatet redovisas separat som bilaga.

Styrelsens (m.fl. organ) sammansättning under 2021 Ordinarie ledamöter

Agneta Wallmon ordf.,

Sölve Lundberg v.ordf.,

Monica Wahlström sekr,

Per Andersson kassör,

Lisbeth Zettergren, Jens Lundberg, Stefan Kjettselberg och Ulric Hillstedt.

Suppleanter Torgny Helgesson, Lena Holmström, Fredrik Kjettselberg, Malin Lindblom, Leif Thorén och Anders Hedkvist.

Revisorer Ulrika Matson och Eva Landfors

Valberedning Lena Grundin och Kjell Zetterberg

Fagerviken den 2022-03-06

Agneta Wallmon ordförande

Monica Wahlström

Lisbeth Zettergren Revisorssuppleanter Gunilla Carlsson och Marianne Löfström

Sölve Lundberg

Per Andersson

Jens Lundberg

Stefan Kjettselberg

Ulric Hillstedt

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se