Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte

Medlemmar i Fagervikens Bygdegårdsförening kallas till Årsmöte
söndagen den 17 mars kl 15,00 i Berggården
Program: Sedvanliga mötesförhandlingar enligt stadgeenlig dagordning. Dagordning, verksamhetsberättelse
Vi bjuder på fika
Välkommen!
Styrelsen

Medlemsavgift 2024
Vi är beroende av våra trogna medlemmar och det har nu blivit dags att betala medlemsavgiften. Vi hoppas att du vill fortsätta stödja oss med den viktiga medlemsavgiften!
100 kr per person eller 250 kr för alla personer i ett hushåll
Betalning sker till Bankgiro 402- 4261 Fagervikens Bygdegårdsföreningen eller Swish 123 362 65 79

DAGORDNING
Årsmöte i Fagervikens Bygdegårdsförening söndagen den 17 mars kl 15
1. Mötes öppnande
2. Val av mötesfunktionärer: a) ordförande b) sekreterare c) två protokolljusterare, tillika rösträknare
3. Godkännande av kallelse
4. Godkännande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse över det gångna året.
6. Revisorernas berättelse för år 2023
7. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse a) val av föreningens ordförande för en tid av ett år b) val av 3 ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år c) val av 5 styrelsesuppleanter för en tid av ett år
10. Beslut om firmatecknare
11. Val av två revisorer samt en suppleanter för en tid av 1 år
12. Val av två ombud till bygdegårdsdistriktets årsstämma
13. Val av valberedning
14. Beslut om medlemsavgift för år 2024 (nuvarande 100 kr medlem och 250 kr familjemedlem)
15. Framställning och förslag från styrelse
16. Behandling av inkomna förslag från medlemmar (10 dagar före årsmötet)
17. Vid årsmötet väckta frågor
18. Årsmötet avslutas

_____________________________

Till medlemmarna i Fagervikens bygdegårdsförening.

Vi är glada över att också i år kunna redovisa en mycket stabil ekonomi för föreningen, vilket kommer väl till pass inför framtida nödvändiga utgifter och investeringar vad gäller Berggården.

Vi kan se tillbaka på ett år med många aktiviteter, alla lyckade och en del rena succéer; Valborgsmässofirande, Skoj på hoj, Midsommarfirande på Långören, Strömmingsfesten och som avslutning Byfesten.

Föreningen har ansvar för en hel del på orten – det kommunala badet, motionsspåren, fotbollsplanen, uthyrning av Lotsstugan och Berggården, med allt vad det innebär av städning, service vid evenemang, planering, inköp mm. Listan kan göras lång, det är mycket arbete och arbetet är ideellt, och ibland kanske vi känner att vi inte hinner med.
Vi är ett fåtal aktiva och har några trogna nyckelpersoner utanför styrelsen som alltid ställer upp när vi kallar.
Varför gör vi då allt detta? Jo, för det är nästan alltid väldigt roligt! Listan med vad som motiverar kan också göras lång, det handlar om gemenskap, samarbete, nöjen, intresse för att tillsammans driva utveckling i bygden osv.

Vi skulle önska att fler fick upp ögonen för vilken potential det finns i bygdegårdsrörelsen i allmänhet och i vår egen bygdegård i synnerhet.
Välkomna att höra av er om ni känner att ni vill bidra med något; hugga i med något praktiskt, driva någon idé ni har, finnas som person vi kan kalla in vid behov, ja, ni vet bäst själva.

Styrelsen/
Agneta Wallmon
ordförande

Verksamhetsberättelse Fagervikens bygdegårdsförening år 2022
Verksamheten har det gångna året varit mer likt åren innan pandemin, vilket vi är tacksamma för.

Valborgsmässofirande genomfördes vid Berggården med eldtunnor, vårdikt, sång, ärtsoppa och kaffe. Många deltog och uttryckte uppskattning över att åter kunna träffas.

Under sommaren kunde vi åter genomföra de mer traditionella inslagen vid Långören i form av midsommarfirande och Strömmingsfest. Strömmingsfesten hölls i bra väder och blev en succé med rekordmånga besökare.

I augusti deltog föreningen i evenemanget På tur i Hållnäs. Temat var detsamma som senast (2019), Nostalgicafe’ med hembakade bullar, mjuka kakor, småkakor och tårta. Serveringspersonalen bidrog med bakning och bjöd på en härlig service i nostalgiklänningar. I stora salen visades Hållnäsfilmen och ute på gården anordnades visning av veteranbilar och mopeder.

Under hösten 2022 (med fortsättning våren 2023) deltar bygdegården i projektet Occupy bygdegården. Projektet har till syfte att få igång mer ungdomsverksamhet i bygdegårdarna och få in unga ledamöter i styrelserna. Fagerviken är en av 9 föreningar som är utsedda i Uppland. Ungdomsansvarig på distriktet är med och stöttar oss. Genom projektet fick vi låna den ”rullande bygdegården” full med spel och aktiviteter. Tack vare några av bygdens föräldrar och några i styrelsen genomfördes Öppet hus för barn och unga under helgen 29-30 oktober och på höstlovet hade bygdegårdens sin första filmvisning för barn.

I november arrangerades Byfesten åter igen. Den var välbesökt och mycket uppskattad av våra medlemmar som fick tillfälle att umgås och njuta av middag, underhållning och dans.

Berggården är central i verksamheten och en förutsättning för föreningens existens. Den har varit flitigt använd för årsmöten, fester och tillställningar av olika slag. Inte bara av föreningen utan också genom uthyrning till såväl föreningar som privatpersoner. Ortens vävförening är en permanent hyresgäst av byggnadens övre plan.

I år har Berggården fått fiber installerat och vi hoppas att det gör lokalen ännu mer attraktiv att hyra. Länsstyrelsen har under året utsett bygdegården som den bäst lämpade byggnaden i Fagerviken att montera Hesa Fredrik på, vilket ger oss en årlig ersättning som är välkommen.

Boulebanan utnyttjas av Hållnäs PRO-förening. De aktiva i bouleföreningen har under året stått för arbetsinsatsen vad gäller underhåll och ersatt den gamla ramen med nytt virket.

Motionsspåret underhålls av föreningen och vi upplever att det används mer frekvent av både boende och sommargäster som upptäckt vår pärla. Årets Walk of hope inbringade 8 150 kr till Barncancerfonden.

Bollplanen och badplatsen. Med ett bidrag från kommunen har föreningen även detta år stått för drift och underhåll av dessa anläggningar som är en tillgång för bygden.

Lotsstugan vid Källarberget har föreningen på Upplandsstiftelsens uppdrag skött och administrerat uthyrning av. Behållningen tillfaller föreningen.

Ekonomi Styrelsens uppgift är att minimera kostnader och maximera intäkter för att kunna balansera en budget. Resultatet redovisas separat som bilaga.

Medlemsutveckling Medlemsantalet i Föreningen 232 och är stabilt.

Sammanträden, möten Styrelsen har under året haft ett konstituerande möte och 5 protokollförda ordinarie sammanträden. Protokollens innehåll speglar föreningens verksamhet. Utöver styrelsemöten anordnades som vanligt tillfällen för planering av föreningens aktiviteter. Några ur styrelsen deltog även på möten som Sockenrådet anordnade samt möten inför Hållnäs på tur. I april representerade två ur styrelsen bygdegården på distriktets årsstämma som hölls hos grannen Gröna Lunds bygdegårdsförening.

Styrelsens (m.fl. organ) sammansättning under 2022
Ordinarie ledamöter
Agneta Wallmon ordförande, Ulric Hillstedt vice ordf.,
Monica Wahlström sekreterare, Per Andersson kassör, Lisbeth Zettergren, Jens Lundberg, Stefan Kjettselberg
Suppleanter Torgny Helgesson, Lena Holmström, Fredrik Kjettselberg, Leif Thorén och Anders Hedkvist.
Revisorer Revisorssuppleanter Ulrika Matson och Eva Landfors Marianne Löfström
Valberedning Lena Grundin och Kjell Zetterberg

Fagerviken den 2023-02-26

Agneta Wallmon Ordförande
Ulric Hillstedt, Stefan Kjettselberg
Monica Wahlström, Per Andersson
Lisbeth Zettergren, Jens Lundberg

_____________________________
Årsmöte 2022

Till medlemmarna i Fagervikens bygdegårdsförening.

Vi är glada över att också i år 2022 kunna redovisa en mycket stabil ekonomi för föreningen, pandemin till trots.

Arbetet i styrelsen och de aktiviteter som genomförts har flutit på bra. Föreningen har ansvar för en hel del på orten – det kommunala badet, motionsspåren, fotbollsplanen, uthyrning av Lotsstugan och Berggården, med allt vad det innebär av städning, service vid evenemang, planering, inköp mm.

Listan kan göras lång, det är mycket arbete och arbetet är ideellt, och ibland kanske vi känner att vi inte hinner med.

Vi är ett fåtal aktiva och har några trogna nyckelpersoner utanför styrelsen som alltid ställer upp när vi kallar. Varför gör vi då allt detta? Jo, för det är nästan alltid väldigt roligt!

Listan med vad som motiverar kan också göras lång, det handlar om gemenskap, samarbete, nöjen, intresse för att tillsammans driva utveckling i bygden osv

Vi skulle önska att fler fick upp ögonen för vilken potential det finns i bygdegårdsrörelsen i allmänhet och i vår egen bygdegård i synnerhet.

Välkomna att höra av er om ni känner att ni vill bidra med något; hugga i med något praktiskt, driva någon idé ni har, finnas som person vi kan kalla in vid behov, ja, ni vet bäst själva.

Styrelsen/ Agneta Wallmon ordförande tel 073-071 61 96

Håll dig uppdaterad om våra evenemang följ oss på Facebook och Instagram

—————————————————

DAGORDNING

Årsmöte i Fagervikens Bygdegårdsförening söndagen den 27 mars kl 15

1. Godkännande av dagordning

2. Val av mötesfunktionärer:

a) ordförande

b) sekreterare

c) två protokolljusterare (tillika rösträknare) jämte ordförande att justera årsmötesprotokollet.

3. Godkännande av kallelse och dagordning

4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse över det gångna året.

5. Revisorernas berättelse för år 2021

6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat

7.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

8. Beslut om

a) Antal ordinarie ledamöter (styrelsen förslag 7 st)

b) Antal suppleanter och mandatperiod (styrelsens förlag 5 st)

9. Val av styrelse

a) val av föreningens ordförande för en tid av x år

b) val av x antal ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år

c) val av x antal styrelsesuppleanter för en tid av x år (enligt beslut punkt 8 b)

10. Beslut om firmatecknare

11. Val av två revisorer samt en suppleanter för en tid av 1 år

12. Val av ombud till bygdegårdsdistriktets årsstämma

13. Val av valberedning

14. Beslut om medlemsavgift för år 2023

15. Framställning och förslag från styrelse

16. Behandling av inkomna förslag från medlemmar (10 dagar före årsmötet)

17. Vid årsmötet väckta frågor

18. Årsmötet avslutas

——-——————————————–

Verksamhetsberättelse för år 2021 Berggården är central i verksamheten och en förutsättning för föreningens existens.

Verksamheten har även detta år, pga pandemin, saknat några av de för vår förening traditionella evenemangen, som valborgsmässofirandet och midsommarfirandet.

Strömmingsfest blev genomförd som en Take Away för andra året i rad. Vi halstrade strömmingen vid bygdegården och medlemmarna kunde komma och hämta sin sotarlåda för att avnjuta hemma.

För andra året i rad har vi genomfört Skoj på hoj och Fagervikens Walk of Hope.

Syftet med båda evenemangen har varit att locka deltagare/boende i Fagerviken till aktiviteter utomhus. Genom Walk of Hope har föreningen även i år kunnat skänka en ansenlig summa pengar till Barncancerfonden.

Under november fick vi möjlighet att öppna dörrarna för Byfest och samtidigt fira Berggårdens 75-årsjubileum.

Byfesten besöktes av ett 70-tal gäster som avnjöt en trerätters middag, och därefter blev det en spännande lotteridragning.

Bygdegårdslotteriet, som vi genomförde för första gången, bidrog till ett bra överskott som är avsett för underhåll av Berggården. Bandet Upplands guld stod för musik och underhållning.

Fagervikens vävförening är en permanent hyresgäst av byggnadens övre plan. Enligt föregående års önskemål från vävföreningen om en mer ekonomisk uppvärmning har vi installerat en värmepump på övervåningen.

I investeringskostnaden ingår ett bidrag från Tierps kommun.

Ekonomi

Styrelsens uppgift är att minimera kostnader och maximera intäkter för att kunna balansera en budget. Resultatet redovisas separat som bilaga.

Styrelsens (m.fl. organ) sammansättning under 2021 Ordinarie ledamöter

Agneta Wallmon ordf.,

Sölve Lundberg v.ordf.,

Monica Wahlström sekr,

Per Andersson kassör,

Lisbeth Zettergren, Jens Lundberg, Stefan Kjettselberg och Ulric Hillstedt.

Suppleanter Torgny Helgesson, Lena Holmström, Fredrik Kjettselberg, Malin Lindblom, Leif Thorén och Anders Hedkvist.

Revisorer Ulrika Matson och Eva Landfors

Valberedning Lena Grundin och Kjell Zetterberg

Fagerviken den 2022-03-06

Agneta Wallmon ordförande

Monica Wahlström

Lisbeth Zettergren Revisorssuppleanter Gunilla Carlsson och Marianne Löfström

Sölve Lundberg

Per Andersson

Jens Lundberg

Stefan Kjettselberg

Ulric Hillstedt